Programy międzynarodowe dla pracowników

Biuro ds. studiów i programów międzynarodowych WZ zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych do wyjazdów zagranicznych.

Erasmus+ dla pracowników

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.

Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – przeprowadzić cykl zajęć dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich przedsiębiorstw mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Wyjazdy w celach treningowych

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Wyjazdy tego typu mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy.

Osoby wyjeżdżające otrzymują wsparcie finansowe z programu Erasmus+, które jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej, a pracownicy przedsiębiorstw z uczelni zapraszającej.

Harmonogramy i formularze

Bieżący harmonogram i aktualne formularze dostępne są na właściwej podstronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Lista uczelni partnerskich

Lista uczelni, z którymi Wydział Zarządzania PW ma podpisane umowy bilateralne, dostępna jest pod tym odnośnikiem.

Kontakt

Więcej informacji dot. wyjazdów pracowników udziela Anna Dmoch (anna.dmoch@pw.edu.pl, tel. 22 234 86 95).

Główną jednostką koordynującą współpracę zagraniczną na Politechnice Warszawskiej jest Centrum Współpracy Międzynarodowej. Osoba kontaktowa: Agnieszka Bursztyńska (abursztynska@cwm.pw.edu.pl, tel. 22 234 5115).

Repozytorium "Inspiracje"

Celem repozytorium jest gromadzenie i upowszechnianie doświadczeń pracowników Wydziału Zarządzania z wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych.