Działalność badawcza WZ

Wydział Zarządzania prowadzi działalność naukowo-badawczą i projektową w zakresie szeroko rozumianej problematyki Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości. W szczególności:

  • Katedra Finansów i Systemów Finansowych (K1) prowadzi badania związane z: innowacjami na rynku finansowym, koncepcjami zarządzania finansami w procesach decyzji menedżerskich w różnych branżach, analiz finansowych, zarządzania instytucjami finansowymi w skali kraju, Unii Europejskiej i globalnej, a także zarządzania systemami finansowymi oraz ryzykiem finansowym, zwłaszcza w wydaniu zinstytucjonalizowanym.
  • Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (K2) prowadzi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną zorientowanej na metodyczne, informacyjne i organizacyjne wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, a także badania naukowe w obszarze zarządzania produkcją i logistyką, modelowania i symulacji procesów oraz wykorzystania w powyższych badaniach dedykowanych narzędzi informatycznych.
  • Katedra Procesów Zarządzania (K3) prowadzi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną zorientowaną na podstawy nauk o zarządzaniu w ujęciu procesowym. Szczegółowe obszary to: zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie jakością w tym doskonałość i dojrzałość organizacji, zmienność organizacyjna i zarządzanie zmianą, zarządzanie ludźmi, zachowaniami organizacyjnymi oraz zarządzanie i ewaluacja programów/portfeli/projektów, odpowiedzialny rozwój i odpowiedzialny marketing, zarządzanie obecnością internetową, zarządzanie elektronicznymi kanałami sprzedaży, modele biznesowe, przedsiębiorczość technologiczna.
  • Katedra Systemów Zarządzania (K4) prowadzi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną zorientowaną na koncepcje teorii systemów, zarządzania ryzykiem, zapewniania bezpieczeństwa, informatyki gospodarczej, transponowanych do wyzwań zarządzania biznesowego, publicznego, kryzysowego, a także zarządzania organizacjami pozarządowymi.
  • Centrum Modelowania i Organizacji Produkcji (CMiOP) realizuje interdyscyplinarne projekty naukowo-badawcze i projekty rozwojowe na rzecz szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności zorientowane na usprawnianie funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji oraz realizowanych w nich procesów, z wykorzystaniem modelowania matematycznego, metod i algorytmów optymalizacyjnych oraz dedykowanych narzędzi informatycznych. Ofertę Centrum znaleźć można w katalogu Badania Innowacje Technologia 2021.