Charakterystyka studiów

Studia menedżerskie są prowadzone w Polsce w wielu uniwersyteckich i politechnicznych ośrodkach akademickich. Cechą charakterystyczną studiów menedżerskich realizowanych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest to, że nasi absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności zarówno w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych jak również w obszarze nauk technicznych, szczególnie na studiach inżynierskich.

Wydział prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia:

  • na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej (ZBIK)
  • na kierunku Inżynieria Zarządzania (IZ)

Rekrutacja na każdy ze stopni odbywa się niezależnie, co oznacza, że kandydaci na II stopień studiów mogą rekrutować się z Politechniki Warszawskiej jak i z innych uczelni publicznych i niepublicznych.

Zarówno po ukończeniu studiów stopnia I jak i II można uzupełniać i aktualizować swoją wiedzę w ramach studiów podyplomowych.