Postępowania nostryfikacyjne

Wniosek

Wniosek (w języku polskim) o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym należy złożyć w sekretariacie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości (ul. Narbutta 85, Warszawa, pok. 137). Wzór dokumentu stanowi załącznik 1 (nostryfikacja stopnia doktora) oraz załącznik 2 (nostryfikacja stopnia doktora habilitowanego) do Informacji Prorektora ds. nauki Politechniki Warszawskiej z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie postępowań nostryfikacyjnych.

Do wniosku należy załączyć dokumenty w oryginale oraz przetłumaczone na język polski w wersji papierowej oraz elektronicznej (przekazanej na adres mailowy: marzena.fabijanska@pw.edu.pl):

1a   Stopień naukowy doktora:

 • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
 • dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia obejmujące:
  • autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz dorobku naukowego,
  • recenzje rozprawy doktorskiej, będące podstawą dopuszczenia do publicznej obrony,
  • protokół z postępowania przewodu doktorskiego,
 • dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca.

1b   Stopień naukowy doktora habilitowanego:

 • dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowestanowiące podstawę nadania tego stopnia obejmujące:
  • autoreferatprzedstawiający opis kariery zawodowej i istotnej aktywności naukowej, w szczególności:
   • staże naukowe,
   • granty / projekty (kierowanie, udział w zespołach projektowych, w projektach międzynarodowych),
   • wystąpienia konferencyjne,
   • udział w komitetach (naukowych i organizacyjnych) konferencji naukowych,
   • recenzje prac naukowych (monografii i artykułów),
   • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • wykaz osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, w tym:
   • protokół z postępowania habilitacyjnego,
   • wykaz publikacji,
 • dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca.
 1. Klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik 3 do Informacji Prorektora ds. nauki Politechniki Warszawskiej z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie postępowań nostryfikacyjnych.
 2. Oświadczenie stanowiące załącznik 4 do Informacji Prorektora ds. nauki Politechniki Warszawskiej z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie postępowań nostryfikacyjnych.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego.

Opłata

Opłata za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego wynosi 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zaokrąglona w dół do pełnych złotych.

Opłata jest wnoszona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w wysokości i na rachunek bankowy określonych w Zarządzeniu Rektora PW nr 12/2021 z dnia 9 02 2021 r. w sprawie opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych w Politechnice Warszawskiej.

Postępowanie

Na rozpatrzenie wniosku Rada Naukowa Dyscypliny NZJ ma 90 dni kalendarzowych, przy czym nie wlicza się w to czasu, potrzebnego na uzupełnienie braków dokumentacji oraz sporządzenia recenzji.

Rada Naukowa Dyscypliny NZJ dokonuje oceny zgodności przedłożonych dokumentów z wymaganiami prawa polskiego. Może powołać do tego zadania nie więcej niż trzech recenzentów spośród samodzielnych pracowników PW.

W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego Rada Naukowa Dyscypliny NZJ może odmówić przeprowadzenia postępowania. Na postanowienie Rady o odmowie przeprowadzenia postępowania wnioskującemu przysługuje możliwość złożenia zażalenia w terminie 7 dni.

Decyzja

Rada Naukowa Dyscypliny NZJ po podjęciu uchwały o nostryfikacji stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym, przekazuje dokumentację postępowania do Zespołu ds. Nauki. Zespół ds. Nauki przygotowuje oryginał zaświadczenia, o którym mowa w art. 328 ust. 8 pkt. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2028 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i przekazuje do podpisu Rektorowi. Następnie Zespół ds. Nauki przekazuje jeden egzemplarz zaświadczenia wnioskodawcy, a drugi Radzie Naukowej Dyscypliny NZJ, która przeprowadziła postępowanie.