Komunikat dla kandydatów na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Stylizowane logo WZ

Szanowni Państwo, po zarejestrowaniu się w bazie i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej prosimy o przekazanie wymaganych dokumentów (szczegóły poniżej) przez system IKR (termin przesyłania dokumentów 31 sierpnia godz.12).

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 22 lutego 2020 r i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, przesyłają następujące dokumenty:

* aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,

* dodatkowe dokumenty - skan suplementu; w przypadku kiedy kandydat nie posiada suplementu przesyła wykaz przedmiotów, które realizował na ukończonym kierunku studiów, poświadczony przez Dziekanat.

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia innych uczelni (poza PW), przesyłają następujące dokumenty:

* aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,

* skan dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich (w zależności od wymagań na danym kierunku studiów)

* dodatkowe dokumenty - skan suplementu; w przypadku kiedy kandydat nie posiada suplementu przesyła wykaz przedmiotów, które realizował na ukończonym kierunku studiów, poświadczony przez Dziekanat.

Uwaga: Absolwenci studiów I stopnia w PW, którzy uzyskali dyplom przed podaną wyżej data mogą przesłać zamiast dyplomu podpisane oświadczenie, w którym podają nazwę wydziału i kierunku dyplomowania oraz datę uzyskania dyplomu.

Uwaga: Kandydaci, absolwenci innych uczelni, którzy nie są w stanie dostarczyć oryginału dyplomu, gdyż nie został on jeszcze wystawiony przez macierzystą uczelnię, dostarczają w to miejsce:

* zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego,

* zobowiązanie dostarczenia oryginału dyplomu do 9 października 2020 r. Odpowiedni formularz jest dostępny na stronie uczelni (poniżej link)

(https://pw.edu.pl/content/download/35900/216811/file/Zobowi%C4%85zanie%20absolwenta%20innej%20uczelni%20do%20dostarczenia%20orygina%C5%82u%20dyplomu%20w%20p%C3%B3%C5%BAniejszym%20terminie..pdf)