Zarządzanie - studia licencjackie

Program studiów jest ukierunkowany na kształcenie w zakresie dwóch specjalności – zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie w gospodarce cyfrowej. Student jest przygotowywany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i zadaniowych, realizacji analiz biznesowych oraz przygotowywania nowych projektów i inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności. Program studiów łączy interdyscyplinarne kompetencje z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, podejścia procesowego, gospodarki cyfrowej i różnych przejawów przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata oraz certyfikat ukończenia języka obcego na poziomie B2.

INFORMACJE WSTĘPNE

Tytuł zawodowy po studiach I stopnia - licencjat

Specjalności

Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie

Zarządzanie w Gospodarce Cyfrowej

Nie każda specjalność może być uruchomiona, a jej utworzenie uzależnione jest od decyzji Dziekana WZ na którą ma wpływ między innymi zainteresowanie studentów deklarowane w procedurze wyboru.

Absolwent potrafi:

 • oceniać, dobierać i projektować modele zarządzania,
 • identyfikować, opisywać  i doskonalić procesy biznesowe organizacji,
 • planować, projektować  i wdrażać przedsięwzięcia  i projekty innowacyjne,
 • analizować i oceniać opłacalność i efektywność projektów i przedsięwzięć,
 • swobodnie się komunikować  i funkcjonować w zespołach interdyscyplinarnych, również w roli lidera zespołu,
 • uruchomić i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Perspektywy zawodowe:

 • stanowiska niższego i średniego szczebla menedżerskiego  w dowolnym typie organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji ukierunkowanych na transformację cyfrową, 
 • przygotowanie do pracy  w przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem technologii cyfrowych, w jednostkach projektowych i doradczych, w szczególności w obszarze analityki biznesowej, innowacji, badań i rozwoju, finansowania i budżetowania przedsięwzięć, 
 • w administracji państwowej i samorządowej oraz w zakresie prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej

Przykłady zawodów

 • Menedżer
 • Analityk biznesu
 • Specjalista IT
 • Digital menedżer

 

Wybrane przedmioty • Podstawy zarządzania projektami • Zarządzanie wiedzą • Matematyka finansowa • Modele biznesowe • Zarządzanie ryzykiem działalności przedsiębiorstwa • Rachunkowość zarządcza • Finansowanie projektów • Modelowanie procesów biznesowych • Komercjalizacja innowacji • Sztuczna inteligencja w biznesie • Sieci komputerowe • Bezpieczeństwo systemów operacyjnych • Podstawy kryptografii • Bezpieczeństwo w cloud computing

Opnie studentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-studentow

Opnie absolwentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-absolwentow

SPRAWY FORMALNE

Profil studiów - ogólnoakademicki

 Czas trwania studiów

 • studia stacjonarne (dzienne) – 3 lata (6 semestrów)
 • studia niestacjonarne (zaoczne) – 3 lata (6 semestrów)

Organizacja zajęć

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00,
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-14 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony. Ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej.

Program kształcenia

Specjalności

Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie

Menedżer

Analityk biznesu

Zarządzanie w Gospodarce Cyfrowej

Menedżer, Specjalista IT

Digital Manager

Moduły Kierunkowe Projekty zaliczeniowe
Zarządzanie 1)       Analiza i ocena modelu zarządzania
Marketing 2)       Analiza i ocena strategii marketingowej
Ekonomia 3)       Analiza i ocena finansowa organizacji
Moduły Specjalności Projekty zaliczeniowe
Wiodący

PODEJŚCIE PROCESOWE:

4)    Projekt usprawnienia procesu biznesowego

IT W ZARZĄDZANIU:

4) Projekt wdrożenia systemu informatycznego

Uzupełniający 1

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ:

5)    Biznes-plan/Model biznesowy

CYBER(BEZPIECZEŃSTWO):

5) Projekt polityki bezpieczeństwa

Uzupełniający 2

INNOWACJE I TECHNOLOGIE:

6)    Wielokryterialna ocena innowacyjności przedsiębiorstwa

PODEJŚCIE PROCESOWE:

6) Projekt usprawnienia procesu biznesowego

Moduły Obieralne Zakres wyboru
Obieralny 1 KOMPETENCJE CYFROWE INNOWACJE I TECHNOLOGIE
Obieralny 2 CYBER(BEZPIECZEŃSTWO) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Moduł Dyplomowy seminarium, praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

 

Przykładowe siatki studiów:

https://wz.pw.edu.pl/Studia/Siatki-studiow

Opłaty za studia niestacjonarne

2700 zł za semestr. Studia trwają 6 semestrów.

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym.
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Złóż dokumenty na wydziale.

Aktualny terminarz rekrutacji: Terminarz / Studia stacjonarne I stopnia i jednolite / Studia I i II stopnia / Rekrutacja / Strona główna - Politechnika Warszawska (pw.edu.pl)

Dodatkowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronach:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/