Dokumenty i opłaty - I stopień studiów

Komunikaty o wynikach kwalifikacji w rekrutacji letniej 2024/2025 zostaną ogłoszone i przesłane na indywidualne konta kandydatów (IKR).

Szczegółowe informacje dot. studiów stacjonarnych: https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Zasady-przyjec-na-studia

Szczegółowe informacje dot. studiów niestacjonarnych: https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Niestacjonarne-I-stopnia

Spis wymaganych dokumentów:

  • kserokopia i oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu),
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały elektronicznie kopie tych dyplomów, oceny),
  • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia),
  • certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt.),
  • dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego - dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.

Dokumenty zostaną poświadczone, przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych, za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

Dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR.

UWAGA: Po złożeniu kompletu dokumentów, kandydat lub jego pełnomocnik podpisuje podanie o przyjęcie na studia i kandydat zostaje wpisany na listę studentów. Ze względu na krótkie okresy składania dokumentów i terminy podejmowania następnych decyzji w kolejnych turach kwalifikacji oraz bezpieczeństwo danych osobowych, przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do właściwej Komisji, a nie data stempla pocztowego! Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy za pośrednictwem firmy kurierskiej, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Wszyscy kandydaci na te studia anglojęzyczne, na których obowiązuje częściowa odpłatność, otrzymują do podpisania, podczas składania dokumentów, formularz oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że zajęcia na danych studiach anglojęzycznych są częściowo odpłatne i kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów przed jego rozpoczęciem.

Dokumenty przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9:00-15:00 w Biurze Obsługi Kandydatów Wydziału Zarządzania na ul. Narbutta 85 pok. 5 wg szczegółowego terminarza: https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Terminarz

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2023/2024 (pdf, 153,48 kB)

Wykaz dokumentów dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo wydane poza polskim systemem edukacji znajduje się na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej: https://www.cwm.pw.edu.pl/Studenci-miedzynarodowi/STUDIA-I-STOPNIA-licencjat-inzynierskie

Limity przyjęć i opłaty za studia

Kierunek Stacjonarne (limity) Niestacjonarne (limity) Opłaty / sem.
I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień II stopień
Zarządzanie 90 60 90 60 3500 zł 3500 zł
Inżynieria Zarządzania 90 60 90 60 3100 zł 3100 zł
             

Pełnomocnictwo 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 153,48 kB)