Zarządzanie - studia licencjackie

Absolwent jest gotowy do pracy w zespołach procesowych, projektowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na adaptację nowych rozwiązań i technologii w organizacjach w toku transformacji cyfrowej oraz kształtowania się organizacji inteligentnych.
Posiada umiejętności i wiedzę z zakresu analizy potrzeb biznesowych.
Potrafi zidentyfikować oczekiwania, potrzeby i możliwości biznesu. Prowadząc dialog z użytkownikiem oraz krytycznie oceniając istniejące w organizacji strategie potrafi zaproponować ich usprawnienie. Posiada umiejętność weryfikacji opłacalności oraz wykazania zasadności planowanej inwestycji.

INFORMACJE WSTĘPNE

Studia trwają 6 semestrów
Rekrutacja odbywa się na semestr zimowy (zapisy trwają w okresie maj-wrzesień)
Absolwent uzyskuje tytuł licencjata
Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Rodzaj i tryb studiów:

 • Studia licencjackie stacjonarne
 • Studia licencjackie niestacjonarne

Opis kierunku:

Absolwent jest gotowy do pracy w zespołach procesowych, projektowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na adaptację nowych rozwiązań i technologii w organizacjach w toku transformacji cyfrowej oraz kształtowania się organizacji inteligentnych.
Posiada umiejętności i wiedzę z zakresu analizy potrzeb biznesowych.
Potrafi zidentyfikować oczekiwania, potrzeby i możliwości biznesu. Prowadząc dialog z użytkownikiem oraz krytycznie oceniając istniejące w organizacji strategie potrafi zaproponować ich usprawnienie. Posiada umiejętność weryfikacji opłacalności oraz wykazania zasadności planowanej inwestycji.
Posiada kompetencje interpersonalne w zakresie współpracy zespołowej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, kreatywności, kultury dzielenia się wiedzą, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw przedsiębiorczych. Rozumie język technologów i potrafi się z nimi porozumieć, wykorzystując w tym celu specjalistyczne określenia i pojęcia.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich jak: Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Publiczne, inne pokrewne.

Moduły obieralne:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym
 • Praca zespołowa i komunikacja w organizacji
 • Modelowanie i przetwarzanie danych
 • Wizualna analiza danych
 • Projektowanie startupów
 • Zarządzanie finansami

Szczegółowe opisy modułów

 • Metody doskonalenia procesów produkcyjnych
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie procesowe
 • Produkcja i logistyka w przedsiębiorstwie
 • System zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłu 4.0
 • Współczesne wyzwania zarządzania publicznego

Absolwent:

 • rozumie podstawy zarządzania oraz podstawy funkcjonowania i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce
 • jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych – operacyjnych i analitycznych
 • rozumie podejście procesowe i projektowe w zarządzaniu
 • umie pracować w strukturach projektowych, posiada umiejętności pracy w zespole
 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nawiązywania i budowania relacji z klientami
 • zna i wykorzystuje współczesne technologie informacyjne (w tym narzędzia modelowania/analizy/wykorzystania danych)
 • cechuje się myśleniem przedsiębiorczym, twórczym, rozumie logikę modeli biznesu i proponuje rozwiązania w tym zakresie
 • posiada umiejętności w zakresie analizy i oceny finansowej przedsiębiorstwa

Perspektywy zawodowe:

 • analityk biznesowy
 • analityk danych
 • analityk i projektant procesowy
 • analityk finansowy
 • stanowiska w administracji państwowej i samorządowej
 • absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Organizacja zajęć:

 • zajęcia na studiach stacjonarnych mogą się odbywać od poniedziałku do piątku (15 tygodni w semestrze) w godzinach 7.30 - 20.00
 • zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w trakcie zjazdów (12-13 zjazdów w semestrze), organizowanych w piątki (zwykle w godzinach 16.15 – 21.00), soboty (8-21) i uzupełniająco (w razie konieczności) w niedziele (8-16),
 • program każdego przedmiotu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest ujednolicony
 • ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w przypadku studentów studiów niestacjonarnych wymagany jest zwiększony wkład pracy własnej

Opinie studentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-studentow

Opinie absolwentów:

https://wz.pw.edu.pl/Kandydat/Opinie-absolwentow

Opłaty za studia niestacjonarne:

3500 zł/semestr

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym www.zapisy.pw.edu.pl
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Złóż dokumenty na wydziale.

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia stacjonarne I stopnia:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-I-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie/Terminarz

Szczegółowy harmonogram przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia:

https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Niestacjonarne-I-stopnia/Terminarz

Dodatkowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronie:

https://www.portalkandydata.pw.edu.pl/