Inżynieria Zarządzania - studia magisterskie

Inżynieria Zarządzania - studia magisterskie

Studia niestacjonarne rozpoczynają się od października 2021 r. 

Te studia przygotują cię do rozumienia rzeczywistości społecznej i gospodarczej, rozumienia rożnych obszarów działania organizacji produkcyjnej i usługowej, kreatywności i pracy zespołowej, rozumienia istoty współczesnych technologii i gospodarki cyfrowej, ale także znaczenia czynnika ludzkiego i wiedzy oraz umiejętności patrzenia na te elementy przez pryzmat kosztów, efektywności i skuteczności działania.

INFORMACJE WSTĘPNE

Tytuł zawodowy po studiach II stopnia - magister

Dlaczego ten kierunek?

 • kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (obecnie: Inżynieria Zarządzania) na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej otrzymał w 2017 roku wyróżnienie "Studia z przyszłością",
 • w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (obecnie: Inżynieria Zarządzania) WZ PW uplasował się na 3 miejscu,
 • na naszym Wydziale zajęcia prowadzone są przez wybitnych, doświadczonych naukowców oraz młodą i prężnie działającą kadrę naukową,
 • współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi, dzięki czemu studenci mają możliwość odbywania studiów za granicami Polski w ramach programu Erasmus+,
 • współpracujemy z licznymi podmiotami zewnętrznymi z biznesu i administracji publicznej w zakresie organizacji wykładów, seminariów, praktyk i staży dla studentów,
 • na II stopniu studiów jest możliwość uzyskania podwójnego dyplomu Politechniki Warszawskiej oraz University of Houston - Clear Lake,
 • zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach: projektów, paneli dyskusyjnych, ćwiczeń, warsztatów. Dbamy o to, żeby praktyka przeważała teorię,
 • dajemy możliwość udziału w licznych organizacjach studenckich oraz kołach naukowych, rozwijania swoich pasji i zdobywania nowych doświadczeń.
Argumenty Kierownictwa Wydziału Argumenty absolwentów Wydziału

Charakterystyka

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pełnienia ról kierowniczych związanych z kreowaniem rozwoju organizacji oraz bezpieczeństwem i zapewnianiem ciągłości działania organizacji. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk technicznych i ekonomicznych, odpowiadające wymaganiom 7 poziomu Polskich Ram Kwalifikacji i przygotowujące go do studiów III stopnia - studiów doktoranckich.

Co zyskujesz?

Wiedzę kierunkową

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej i cyfrowej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Metodologia badań w nauce i biznesie
 • Wysokie technologie i technologie IT w zarządzaniu

Umiejętności kierunkowe

 • Prowadzenie analiz i badań w organizacji
 • Tworzenie klastrów technologicznych
 • Opracowywanie strategii zarządczych
 • Wykorzystywanie narzędzi i systemów IT

Kompetencje społeczne

 • Organizacja i koordynacja prac zespołów projektowych
 • Prezentowanie wyników badań i analiz
 • Partnerstwo i współpraca w biznesie

Specjalności

Nie każda specjalność może być uruchomiona, a jej utworzenie uzależnione jest od decyzji Dziekana WZ na którą ma wpływ między innymi zainteresowanie studentów deklarowane w procedurze wyboru.

Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem

Menedżer rozwoju i innowacji

Bezpieczeństwo i Zarządzanie Ciągłością Działania

Menedżer (cyber)bezpieczeństwa

Wiedza
 • Inwentyka i innowatyka
 • Innowacyjne sektory gospodarki oraz innowacje w IT
 • Transfer wiedzy i technologii
 • Zarządzanie wiedzą
 • Komercjalizacja innowacji
 • Budżetowanie i finansowanie projektów innowacyjnych

 

 • Metody analizy i oceny ryzyka
 • Analiza procesów biznesowych pod kątem bezpieczeństwa i ciągłości działania
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zapewnianie ciągłości działania
 • Bezpieczeństwo zasobowe
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 •  
Umiejętności
 • Opracowanie strategii rozwoju biznesu
 • Opracowanie projektu wdrożenia innowacji
 • Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu innowacyjnego
 • Przygotowanie wniosku o finansowanie/dofinansowanie projektu
 • Opracowanie planu komercjalizacji innowacji

 

 • Identyfikacja zagrożeń
 • Analiza i ocena ryzyka
 • Tworzenie planów zarządzania ryzykiem oraz ciągłości działania
 • Tworzenie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
 • Budowanie polityki bezpieczeństwa organizacji
 • Opracowanie polityki ochrony danych osobowych
Kompetencje społeczne
 • Pobudzanie innowacji i kreatywności w zespole i organizacji
 • Inicjowanie działań  prorozwojowych w organizacji
 • Budowanie relacji wewnątrz i zewnątrz organizacyjnych
 • Kierowanie zespołem odpowiedzialnym za politykę bezpieczeństwa organizacji
 • Krytyczna ocena i podejmowanie inicjatyw dotyczących ciągłości działania
Zatrudnienie
 • Przedsiębiorstwa wysokich technologii
 • Przedsiębiorstwa IT
 • Instytucje bankowe
 • Instytucje i organizacje kreujące, oceniające i komercjalizujące innowacje

 

 • Instytucje finansowe
 • Podmioty infrastruktury krytycznej
 • Przedsiębiorstwa o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
 • Administracja centralna i samorządowa

Moduły kształcenia

Specjalności

Innowatyka i Zarządzanie Rozwojem

 Menedżer rozwoju i innowacji

Bezpieczeństwo i Zarządzanie Ciągłością Działania

Menedżer (cyber)bezpieczeństwa

Moduły Kierunkowe Projekty zaliczeniowe
Zarządzanie 1) Projekt zmian procesów zarządzania
Inżynieria Produkcji 2) Projekt optymalizacji procesów produkcji
Ekonomia 3) Plan finansowy przedsięwzięcia
Moduły Specjalności
Wiodący INNOWATYKA I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Uzupełniający 1 INNOWACJE I TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWO W ORGANIZACJI
Uzupełniający 2 GOSPODARKA CYFROWA ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA
Moduły Obieralne (Zakres wyboru)
Obieralny 1 EKOSYSTEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACJE I TECHNOLOGIE
Obieralny 2 MARKETING GOSPODARKA CYFROWA
Moduł Dyplomowy Seminarium dyplomowe, Praktyka dyplomowa, Praca dyplomowa

Opłaty za studia niestacjonarne

2800 zł za semestr. Studia trwają 4 semestry.

Jak zapisać się na studia?

 1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym https://www.zapisy.pw.edu.pl
 2. Wpłać 85 zł na nr konta, który zostanie podany na końcu procesu rejestracyjnego (indywidualny numer dla każdego kandydata).
 3. Przyjdź na wydział między 18 a 27 sierpnia i złóż wymagane dokumenty.
 4. Na rejestrację, przelew i złożenie dokumentów masz czas od 3 do 27 sierpnia br. Nie przegap terminów!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!