TNOiK

Zakres działalności TNOiK

TNOiK współpracuje z wieloma polskimi organizacjami, m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Klubem 500, Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich.

TNOiK jest aktywnym członkiem Światowej Rady Zarządzania (CIOS), Europejskiej Rady Zarządzania (CECIOS) i EFMD. Współpracuje m.in. z The Institute of Management Foundation (Wielka Brytania) i RKW (Niemcy) oraz z organizacjami z krajów Europy Środkowo - Wschodniej, takimi jak MteSZ (Węgry), Baltic Management Foundation (Litwa), Society for Strategic Management, Innovations and Enterpreneurship (Czechy). Ponadto TNOiK uczestniczy w dostosowawczych i pomocowych programach Unii Europejskiej: Phare, Tacis, Leonardo da Vinci.

Więcej informacji dotyczących TNOiK znajduje się na stronie Towarzystwa

Oddział Warszawski Towarzystwa patronuje seminarium naukowemu Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Kierownictwo:

  • dr inż. Marcin Kotarba - Przewodniczący
  • dr Małgorzata Waszkiewicz - Wiceprzewodniczący
  • dr inż. Olga Sobolewska - Sekretarz

Działalność naukowa
TNOiK jest organizatorem i uczestnikiem konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów i prac naukowo - badawczych. Organizuje Konkurs Nagród Naukowych TNOiK im. prof. Karola Adamieckiego na najlepsze prace teoretyczne i wdrożenia z dziedziny organizacji i zarządzania. Za wybitny dorobek naukowy i wkład w rozwój nauk o organizacji i zarządzaniu nadaje najwyższe honorowe odznaczenie Towarzystwa - Medal im. Karola Adamieckiego. Od 1926 roku TNOiK jest wydawcą miesięcznika naukowego „Przegląd Organizacji”, który w rankingach cytowań jest najbardziej prestiżowym polskim periodykiem z zakresu nauk o zarządzaniu..

Działalność edukacyjna
TNOiK organizuje kursy, seminaria, warsztaty oraz konferencje: regionalne, ogólnokrajowe i międzynarodowe. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą wykładowców i trenerów: pracowników naukowych, konsultantów i wybitnych praktyków. W rankingach Warsaw Business Journal w kategorii firm szkoleniowych TNOiK zajmuje czołowe pozycje. Towarzystwo jest także założycielem Warszawskiej Szkoły Zarządzania.

Działalność doradcza
Poszczególne oddzialy TNOiK zajmują się doradztwem związanym z usprawnianiem struktur i procesów organizacyjnych, analizą ekonomiczną, finansową, organizacyjną i marketingową, a także opracowywaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, przekształceń własnościowych, restrukturyzacji, wyceną majątkową oraz wykonywaniem specjalnych zleceń.

Działalność wydawnicza
Każdego roku TNOiK wydaje kilkadziesiąt pozycji książkowych, a także broszury, skrypty i materiały konferencyjne o łącznym nakładzie ponad 500 tysięcy egzemplarzy. Wydawnictwa dotyczą m.in. organizacji i zarządzania, marketingu, finansów, podatków, prawa polskiego i Unii Europejskiej.