Wstępna lista rankingowa dla kierunku Inżynieria Zarządzania II st, studia stacjonarne

Ogłaszamy wstępną listę rankingową. Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do 20.03 (poniedziałek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

Lista rankingowa została utworzona zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ. Kryteria tworzenia list rankingowych są dostępne na tablicy przed pokojem nr 5.

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2022/2023. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Punkty te sumują się.

Nie więcej jak 8% studentów z danego kierunku może otrzymać stypendia. Liczba ta zostanie podana przy ostatecznych listach rankingowych.

Odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej będą mogli Państwo składać po utworzeniu ostatecznych list rankingowych i otrzymaniu decyzji. Po otrzymaniu decyzji mają Państwo 14 dni na odwołanie do OKS.

Informujemy również, że już nie ma możliwości składania wniosków o stypendium rektora. Przyjmowanie wniosków zakończyło się 6 marca 2023 r. 

§ 2 ust 15  "Stypendia są przyznawane na udokumentowany wniosek studenta, złożony w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego lub od początku semestru w przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim oraz w przypadku decyzji, o której mowa w §24 ust. 6 o przyznawaniu stypendium rektora na okres 5 miesięcy. Rozpoczęcie roku akademickiego i początek semestru letniego przyjmuje się zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych. Termin uważa się zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został złożony na zasadach określonych w art. 57 §5 pkt 2-6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)."

§ 24 ust 1  „Stypendium rektora przyznawane jest na zasadach konkursu. Niezłożenie wniosku w terminie określonym w par. 2 ust 15 powoduje utratę możliwości wzięcia udziału w konkursie.”