Wstępne listy rankingowe

Ogłaszamy wstępne listy rankingowe. Wstępne listy rankingowe to takie, na których mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzania list. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie.

Uwagi można zgłaszać do 03.11 (środa) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich. Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji list. 

Wszystkie listy rankingowe zostały wykonane zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ 

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2021/2022. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Punkty te sumują się.

Lista nr 3 - Inżynieria Zarządzania I stopień została najpierw podzielona na 3 części, a potem ponownie połączona w całość. Punkty były oddzielnie liczone dla każdego roku studiów. Kontakt do osoby z ramienia studentów z WKS: Anna Zakrzewska (anna.zakrzewska2.stud@pw.edu.pl)

Nie więcej jak 8% studentów z danego kierunku może otrzymać stypendia. 

Odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej będą mogli Państwo składać po utworzeniu ostatecznych list rankingowych i otrzymaniu decyzji. Po otrzymaniu decyzji mają Państwo 14 dni na odwołanie do OKS.

Liczba osób, które otrzymają stypendia:

Lista 1 – 11 osób

Lista 2 – 9 osób

Lista 3 – 28 osób

Lista 4 – 9 osób

Lista 5 – 7 osób

Lista 5 - ZBIK I st. (pdf, 34,64 kB)

Informujemy również, że już nie ma możliwości składania wniosków o stypendium rektora. Przyjmowanie wniosków zakończyło się 15 października. Regulamin Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2021/2022 nie zostawia żadnej furtki dla osób, które nie złożyły wniosku w terminie:

§ 2 ust 15  "Stypendia są przyznawane na udokumentowany wniosek studenta, złożony w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego lub od początku semestru w przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim oraz w przypadku decyzji, o której mowa w §24 ust. 6 o przyznawaniu stypendium rektora na okres 5 miesięcy. Rozpoczęcie roku akademickiego i początek semestru letniego przyjmuje się zgodnie z harmonogramem zajęć dydaktycznych. Termin uważa się zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został złożony na zasadach określonych w art. 57 §5 pkt 2-6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)."

§ 24 ust 1  „Stypendium rektora przyznawane jest na zasadach konkursu. Niezłożenie wniosku w terminie określonym w par. 2 ust 15 powoduje utratę możliwości wzięcia udziału w konkursie.”