Wstępne listy rankingowe

Wstępna lista rankingowa to taka, na której mogą być robione korekty średniej oraz poprawiane błędy. Zachęcamy to sprawdzenia listy. Pozycja na liście nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Na listach znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek w terminie. Nie są to wszystkie osoby, które otrzymają stypendia! Kwoty stypendiów Rektor ogłasza na koniec października.

Uwagi można zgłaszać do 30.10 (poniedziałek) na adres: student.wz@pw.edu.pl lub osobiście w Dziekanacie ds. Studenckich pok. 5.

Po tym terminie nie będzie możliwości modyfikacji listy. 

Lista rankingowa została utworzona zgodnie z regulaminem oraz kryteriami list rankingowych zatwierdzonymi przez Samorząd Studentów WZ. Kryteria tworzenia list rankingowych są dostępne na tablicy przed pokojem 5.

Wszystkie średnie zostały przeliczone na punkty na podstawie wzoru dostępnego w paragrafie 26 Regulaminu Świadczeń dla Studentów PW na rok akademicki 2023/2024. Do punktów za średnią można uzyskać dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Punkty te sumują się.

Nie więcej jak 8% studentów z danego kierunku może otrzymać stypendia.

Odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej będą mogli Państwo składać po utworzeniu ostatecznych list rankingowych i otrzymaniu decyzji. Po otrzymaniu decyzji mają Państwo 14 dni na odwołanie do OKS.

LISTA WSTĘPNA NR 1
I stopień, kierunek Zarządzanie
Na liście znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek.

Stypendia otrzyma 17 osób z listy.

LISTA WSTĘPNA NR 2
II stopień, kierunek Zarządzanie
Na liście znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek.

Stypendia otrzyma 8 osób z listy.

LISTA WSTĘPNA NR 3
I stopień, kierunek Inżynieria Zarządzania
Na liście znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek.

Stypendia otrzyma 28 osób z listy.

LISTA WSTĘPNA NR 4
II stopień, kierunek Inżynieria Zarządzania
Na liście znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek.

Stypendia otrzyma 7 osób z listy.

LISTA WSTĘPNA NR 5
I stopień, kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej
Na liście znajdują się wszystkie osoby, które złożyły wniosek.

Stypendia otrzyma 6 osób z listy.

Informujemy również, że już nie ma możliwości składania wniosków o stypendium rektora. Przyjmowanie wniosków zakończyło się 16 października 2023 r. 

§ 2 ust 15  "Stypendia są przyznawane na udokumentowany wniosek studenta, złożony w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego lub od początku semestru w przypadku studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim oraz w przypadku decyzji, o której mowa w §24 ust. 5 o przyznawaniu stypendium rektora na okres 5 miesięcy. Datę rozpoczęcia roku akademickiego i początku semestru letniego przyjmuje się, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego. Termin  złożenia wniosku uważa się zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został złożony na zasadach określonych w art. 57 §5 pkt 2-6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późń. Zm.)."

§ 24 ust 1  „Stypendium rektora przyznawane jest na zasadach konkursu. Niezłożenie wniosku w terminie określonym w par. 2 ust 15 powoduje utratę możliwości wzięcia udziału w konkursie.”