Praktyki studenckie - pytania i odpowiedzi

Lista pytań wraz z odpowiedziami - opracowanie Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego.

L.p. Dokumenty dotyczące praktyk: Odpowiedź
1 Jakie dokumenty muszę dostarczyć do dziekanatu a jakie do firmy przed odbyciem i po odbyciu praktyk? Dokumenty potrzebne do załatwienia praktyki:
- wypełniony plan praktyki(sporządzony w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach: oba egzemplarze z oryginalnymi podpisami z firmy, nie może być: ksero/skan/podgląd na poczcie elektronicznej czy w telefonie); w przypadku praktyki w firmie z listy "porozumień stałych" zamiast planu praktyki proszę dostarczyć informację od tej firmy o zgodzie na praktykę danej osoby w uzgodnionym terminie i ewentualnie - kto będzie opiekunem (np. wydruk maila, kopia listu).
- zaświadczenie o opłaconym ubezpieczeniu NNW (ważnym na okres odbywania praktyki),
- ubezpieczenie wykupione na Politechnice Warszawskiej - zaświadczenie można uzyskać w Kwesturze - Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325,
- inne ubezpieczenia NNW - ksero polisy (przynieść oryginał do wglądu),
- wypełnione dane o praktykach na koncie danej osoby w Wirtualnym Dziekanacie.
Należy skompletować 1-3 i udać się z dokumentami do Pełnomocnika – dr inż. Michael Jaksa. Po podpisaniu wszystkich dokumentów po pieczątkę należy udać się do Dziekanatu ds. Studenckich pok. 5.
Porozumienie/umowę o organizacji praktyki studenckiej w trzech egzemplarzach przygotowuje student.
Jeden egzemplarz porozumienia po podpisaniu przez Pełnomocnika i przez firmę musi wrócić do Dziekanatu ds. Studenckich pok. 5.
Załatwianie na Wydziale formalności związanych z praktyką (obieg dokumentów, itp.) trwa czasem nawet 2 tygodnie. Proszę brać to pod uwagę, tak by z odpowiednim wyprzedzeniem zacząć „procedurę”. Porozumienie musi być podpisane przed rozpoczęciem praktyki.
Zaświadczenie o odbyciu praktyk należy złożyć w Dziekanacie ds. Studiów pok. 104 lub 105.
2 Jakich formalności trzeba dopełnić, jeżeli chcemy obecną pracą zaliczyć praktyki? Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II, stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
§ 2., pkt.2. Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu zaświadczenia o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy.
§ 2., pkt 3. Student prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenia o zakresie wykonywanej pracy. 
3 Czy możliwe jest zrealizowanie praktyk za granicą? Jeśli tak, to jak wyglądają formalności z nimi związane? Istnieje możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwie działającym za granicą. Generalnie wymagania wobec praktyk za granicą są zbliżone do wymagań stawianych wobec praktyk krajowych.
Należy dopełnić między innymi następujących formalności:
1) Praktyka powinna być realizowana według planu praktyki zatwierdzonego przez promotora (FOR-18). 
2) Po odbyciu praktyki, podobnie jak w przypadku praktyk obowiązkowych, student przygotowuje merytoryczne sprawozdanie z praktyki (FOR-20), na którym promotor po akceptacji sprawozdania i weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia, potwierdza podpisem merytoryczne zaliczenie praktyki. 
3) Zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawia podmiot, w którym student odbył praktykę, zamieszczając w nim takie informacje jak: − dane teleadresowe podmiotu zewnętrznego, − nazwisko i imię studenta, − okres odbywania praktyki, − uwagi o przebiegu praktyki (zakres wykonywanych czynności) potwierdzone pieczęcią podmiotu zewnętrznego oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej zaświadczenie (przykładowy wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki zawiera formularz FOR-19). 
4) Student przekazuje pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki i zaakceptowane przez promotora sprawozdanie z praktyki. 
5) Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zalicza praktykę na podstawie przedstawionych dokumentów. 
Wymagane jest, aby dokumenty napisane w języku obcym (np. zaświadczenie wydane przez przedsiębiorstwo) zostały przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
L.p. Terminy praktyk: Odpowiedź
1 W jakim terminie należy odbyć praktyki? 1 stopień: inżynierskie - po 5 semestrze; licencjackie - po 4 semestrze; 2 stopień (nieobowiązkowe) po 2 semestrze
2 Jak długo mają trwać praktyki? Praktyki na studiach 1 stopnia mają trwać 160 h / 4 ECTS (4 tygodnie). Należy je rozpocząć po 5 sem. na studiach inżynierskich, oraz po 4 sem. na studiach licencjackich. Praktyki na studiach 2 stopnia są nieobowiązkowe. Jeśli jednak chcemy je zrobić, należy wykonać je po 2 semestrze, 160 h / 4 ECTS (4 tygodnie). 
3 Czy praktyki muszą odbywać się w wakacje? Nie. Praktyki mogą odbywać się w trakcie semestru, o ile praktyki nie kolidują z zajęciami. Nieobecność na zajęciach nie można usprawiedliwiać odbywaniem praktyk zawodowych.
Dodatkowo część przedsiębiorstw ze względów organizacyjnych preferuje odbywanie praktyk w okresie wakacyjnym.
L.p. Pytania ogólne: Odpowiedź
1 Czy są wymagania co do tego, gdzie dane praktyki mają się odbywać? Jeśli tak, to jakie? Inicjatywa wyboru miejsca praktyki należy do studenta, jednak uwzględniając, że jednym z jej celów jest pozyskanie materiałów i danych przydatnych przy wykonywaniu pracy dyplomowej, zalecane jest, aby realizować ją w tej organizacji, której owa praca dotyczy.
2 Czy dziedzina tematyczna firmy, w której mamy praktyki może odbiegać od tematyki studiów? Praktyki mogą się odbywać w różnego typu i wielkości organizacjach prowadzących działalność produkcyjną, handlową, usługową, non profit, itp. Na Wydziale Zarządzania dąży się do tego, żeby praktyka studencka była związana z realizacją pracy dyplomowej, co pozwala na zebranie przez studenta niezbędnych danych do przygotowania pracy dyplomowej. Należy pamiętać, żeCel i program praktyki(FOR-18*), który musi być zaakceptowany przez promotora.
3 Czy koniecznie trzeba odbyć praktyki w tym danym semestrze?  Praktyki powinny obyć się na V semestrze, ponieważ praktyki pozwalają na wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów I stopnia. Dodatkowo praktyki mają ułatwić praktyczne poznanie obszarów zarządzania organizacją, które będą analizowane i oceniane podczas pisania pracy dyplomowej/inżynierskiej.
4 Czy musimy sami znaleźć praktyki dla siebie czy wydział nam jakieś zaproponuje i wystarczy się zapisać? Praktyk można poszukać indywidualnie, ale można również skorzystać z propozycji uczelni przedstawionej na stronie internetowej Wydziału Zarządzania (www.wz.pw.edu.pl, zakładka „Praktyki i staże”) znajduje sięLista firm, w których Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania umożliwia odbycie praktyki zawodowej:
5 Czy są jakieś miejsca gdzie można odbyć praktyki i przyjmują - np. WZ ma podpisaną umowę?  Lista firm, w których Politechnika Warszawska Wydział Zarządzania umożliwia odbycie praktyki zawodowej:
Instytut Transportu Samochodowego,
Mennica Polska S.A,
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii,
Urząd Komunikacji Elektronicznej,
IBPM S.A.,
Urząd miasta stołecznego Warszawy,
Develey Polska Sp. z o.o.,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej,
NETIA S.A.,
Marsh & McLennan Companies,
Thales Polska Sp. z o.o. 
6 Co jeśli nie uda mi się znaleźć firmy, która chciałaby przyjąć mnie na praktyki? Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich studentów. Między innymi z tego względu Wydział Zarządzania ma nawiązaną współpracę w przedsiębiorstwami i instytucjami, które wyrażają zainteresowanie odbywaniem praktyk przez naszych studentów. Warto zapoznać się z ofertą praktyk i staży zamieszczonych w zakładce:www.wz.pw.edu.pl, zakładka Praktyki i staże