Jak kontynuowane jest dzieło Piotra Drzewieckiego?

W dniach 20-21 marca 2019 r. w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się III Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Piotra Drzewieckiego”.

Patronat nad Konferencją objęli: Prezydent Miasta Warszawy - Pan Rafał Trzaskowski, JM Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz JM Rektor Akademii WSB - dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

Cykl konferencyjny, współorganizowany przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej i TNOiK O/ Dąbrowa Górnicza, poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków nauk o zarządzaniu. Podejmowane są ich dokonania w kontekście ówczesnych sukcesów i współczesnych wyzwań, widziane z perspektywy rozwoju nauk.

Pierwsza konferencja odbyła się w 2017 roku i nawiązywała do obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce, których rozwój był ściśle związany z nazwiskiem profesora Karola Adamieckiego (1866-1933), światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania. W 2018 roku odbyła się druga konferencja w ramach cyklu, poświęcona dorobkowi profesora Edwina Hauswalda (1868-1942), specjalisty w zakresie maszynoznawstwa i organizacji.

Celem III Konferencji Naukowej w ramach cyklu był przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego inżyniera Piotra Drzewieckiego (1865-1943). Patron Konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, przedsiębiorca, działacz społeczny i gospodarczy, pierwszy Prezydent Warszawy.

Konferencję otworzyli dr Marcin Lis (Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB), dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW (Prodziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej) i prof. dr hab. Marek Lisiński (Przewodniczący Komitetu Naukowego). Mówcy nawiązali do dokonań patrona konferencji w obszarze nauk o zarządzaniu, przedsiębiorczości i działalności społeczno-gospodarczej. Podkreślono, że data 20 marca 2019 r. jest szczególna, bo dokładnie w tym dniu przypada 100. rocznica objęcia urzędu Prezydenta Warszawy przez inż. Piotra Drzewieckiego.

Otwierający konferencję zapowiedzieli jej blokowy program, poprzedzony sesją wprowadzającą. Każda część posiadała swoje motto, będące wypowiedzią patrona zaczerpniętą z prac naukowych i przemówień Piotra Drzewieckiego. Podczas obrad i dyskusji okazało się, że wymowa tych wypowiedzi pozostaje aktualna. 

W ramach sesji wprowadzającej, moderowanej przez prof. dra hab. Marka Lisińskiego (UE w Krakowie), prof. dr hab. Alojzy Czech (UE w Katowicach) przedstawił sylwetkę i dokonania patrona konferencji, występując z wykładem  „Piotr Drzewiecki (1865-1943) – przedsiębiorca i społecznik, krzewiciel i propagator naukowej organizacji”. W sesji tej wystąpili:

 • prof. dr hab. Jan Wiktor (UE w Krakowie): „W poszukiwaniu tożsamości zarządzania międzynarodowego. Kolaż czy paradygmat nauk o zarządzaniu?”,
 • dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW: „Jak zoperacjonalizować koncepcję ciągłego doskonalenia KAIZEN”,
 • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot (UE w Katowicach) z referatem prof. dra hab. inż. Jacka Szołtyska (UE w Katowicach): „Miasto jako obiekt >ideologicznego< zarządzania logistycznego”. 

W pierwszym bloku konferencji, zatytułowanym „Od tradycji do współczesności”, prowadzonym przez dr hab. inż. Annę Kosieradzką, prof. PW, wystąpili:  

 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (AWSB) i dr hab. Barbara Siuta-Tokarska, prof. UEK: „Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki i ich wyzwania”,
 • prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (UŚ): „Etos akademicki – czy to już tylko mit?”,
 • dr inż. Liliana Hawrysz (WZ PW): „Zarządzanie dokonaniami w sektorze publicznym – od koncepcji do pomiaru”. 

Drugi blok konferencji, moderowany przez dr hab. inż. Annę Kosieradzką, prof. PW, przebiegał pod hasłem „Innowacyjność”. W ramach bloku wystąpili:

 • dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP: „Foresight a innowacyjność”,
 • dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB i dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB: „Robot humanoidalny – (nie)idealny opiekun osób starszych”,
 • dr Magdalena Wróbel (AWSB): „Konsumpcja odpowiedzialna wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw”. 

Trzeci blok konferencji „Zasoby ludzkie” prowadził prof. dr hab. Alojzy Czech (UE w Katowicach), a wystąpili prelegenci:

 • dr hab. Mieczysław Morawski, prof. PW: „Zarządzanie bez zarządzania. Pracownik wiedzy - dylematy niedalekiej przyszłości”,
 • dr hab. Anna Francik, prof. AWSB: „Rynek pracy jako wyznacznik zmian w zarządzaniu personelem”,
 • dr Bogumił Czerwiński (WZ PW): „Problem wykluczenia osób starszych na rynku usług finansowych",
 • dr inż. Danuta Rojek (WZ PW): „Obecna percepcja wątków przemówienia P. Drzewieckiego na otwarcie I Zjazdu Naukowej Organizacji Pracy w roku 1924 pt.: >>Znaczenie naukowej organizacji pracy dla życia gospodarczego państwa<<”. 

„Kompetencje menedżerskie” to hasło czwartego bloku, rozpoczynającego drugi dzień konferencji, a moderowanego przez dra hab. Mieczysława Morawskiego, prof. PW. Referaty wygłosili:

 • dr hab. Beata Jamka: „Edukacja dla przedsiębiorczości oparta na ekonomii behawioralnej: torowanie i >>impuls<< w rozwoju talentu przedsiębiorczości”,
 • dr Małgorzata Waszkiewicz (WZ PW): „Podejście zwinne jako technika racjonalizująca zarządzanie projektami”,
 • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska (WZ PW): „Coachingowy styl zarządzania”,
 • dr Agnieszka Skala (WZ PW): „Co to jest startup? Ujęcie biznesowe versus naukowe”. 

Ostatni blok konferencyjny pod hasłem „Zarządzanie – nie tylko w przedsiębiorstwie” prowadził prof. dr hab. Marek Lisiński (UE w Krakowie).

Rozpoczynając obrady tego bloku, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW wygłosił referat pt. „Społeczeństwo komfortu jako bodziec i hamulec dla zarządzania”. W ramach bloku wystąpili także:

 • dr inż. Jolanta Jurczak (WZ PW): „Omówienie referatu wygłoszonego na I Zjeździe Naukowej Organizacji Pracy w roku 1924 pt.: >> Ustrój administracji państwowej i samorządowej w świetle naukowej organizacji pracy<<”
 • dr inż. Paweł Buchwald (AWSB) i Bartłomiej Kohut (Iconity): „Nowoczesne rozwiązania IT w zarządzaniu bezpieczeństwem ładunków transportowych na przykładzie systemu SaveLocker”.   

Konferencja zgromadziła przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej z całego kraju, doktorantów i studentów z różnych ośrodków akademickich. W ramach obrad toczona była merytoryczna dyskusja po każdym bloku sesyjnych wystąpień, świadcząca o aktualności i istotności podejmowanej tematyki z punktu widzenia nauki oraz praktyki gospodarczej. 

Podsumowujący konferencję dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW i prof. dr hab. Marek Lisiński (UE w Krakowie) podkreślili, że podczas konferencji udało się połączyć współczesne problemy organizacji i zarządzania z dorobkiem przeszłości, a także wskazać na kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Jednocześnie zapewnili o kontynuacji cyklu konferencji naukowych „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” podkreślając, że wśród polskich klasyków nauk o zarządzaniu są postaci godne patronowania kolejnym spotkaniom naukowym.