Centrum Studiów Konsumenckich

Centre for the Consumers Research

Przedmiot zainteresowania

Zagrożenia interesów konsumenckich związane z funkcjonowaniem współczesnej gospodarki, nowymi technologiami, specyfiką rynków asymetrycznych oraz skuteczność regulacji i działań w zakresie ochrony konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych.

Zadania

W powyższym zakresie przedmiotowym Centrum Studiów Konsumenckich (CSK) realizować będzie następujące zadania:

 • badania interdyscyplinarne oraz organizacja międzyzakładowych badań;
 • organizacja współpracy z badawczymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;
 • organizacja warsztatów, seminariów i konferencji;
 • opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych, organizacja szkoleń i  publikacje;
 • doradztwo;
 • współpraca z krajowymi instytucjami publicznymi działającymi w zakresie regulacji oraz ochrony konsumentów (np. KNF, UOKiK, BFG, UFG, RzU);
 • współpraca z podmiotami pozarządowymi ochrony konsumentów (np. ZBP, PIU, FK).

Kierownictwo i zespół ekspertów

 • kierownik CSK: prof. dr hab. Jan Monkiewicz
 • zespół CSK: w trakcie powoływania

Kontakt

Centrum Studiów Konsumenckich
Wydział Zarządzania
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

e-mail: Jan.Monkiewicz@pw.edu.pl

Informacje dla Konsumentów
 1. Na zlecenie Centrum Studiów Konsumenckich została przeprowadzona analiza sytuacji w zakresie ochrony konsumentów na rynku finansowym, jej systemowych przesłanek oraz roli banków centralnych w tej sferze. (opracowanie)
 2. Ukazał się nowy raport Rzecznika Finansowego Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Część II (data publikacji 31.03.2016 r.). Raport stanowi mocny głos krytyki w doniesieniu do zakładów ubezpieczeń na życie, wobec stosowanych przez nie praktyk rynkowych w ubezpieczeniach o charakterze inwestycyjnym. Ukazuje także brak odpowiedniej reakcji organów państwa na powstałe zagrożenia. Raport jest kontynuacją opracowania z dnia 7 grudnia 2012 r.: Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Część I.
  • Wyjaśnienie: Rzecznik Finansowy reprezentuje interesy klientów podmiotów rynku finansowego i działa na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348).
 3. Rzecznik Finansowy opublikował swoje sprawozdanie za 2015 rok. Zawiera ono, m.in., obszerne informacje o reklamacjach składanych przez konsumentów na podmioty rynku finansowego. Po raz pierwszy publikowane są dane dotyczące banków,TFI i domy maklerskie. Sprawozdanie jest dostępne pod adresem: rf.gov.pl/publikacje/sprawozdania
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przy udziale Centrum Studiów Konsumenckich na zlecenie Stowarzyszenia Pro Motor przygotował raport odnoszący się do stosowania opłat likwidacyjnych w produktach ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym. (raport)
Polecane przez CSK:
Wydarzenia:
Publikacje monograficzne:
 1. Monkiewicz Jan, Monkiewicz Marek (red.): Szkody osobowe z OC komunikacyjnego. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, 2017, Poltext
 2. Monkiewicz Jan, Orlicki Marcin (red. ): Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, 2015, Poltex
 3. Monkiewicz Jan, Monkiewicz Marek (red.): Current trends in bodily injury claims in MTPL insurance: 2010 - 2015, 2016. ProMotor
 4. Monkiewicz Jan, Monkiewicz Marek (red.): Szkody osobowe z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce w okresie 2010 – 2015 w perspektywie europejskiej: podstawowe tendencje i problemy, 2016. ProMotor
 5. Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Witkorow A., Monkiewicz J. (red.): Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym, 2020, PWN
      
 • Niezwykle aktualna książka, w której autorzy poddają analizie nadużycia na polskim rynku finansowym oraz sposoby przeciwdziałania i zapobiegania z perspektywy konsumenta. To praktyczne źródło wiedzy dla studentów, osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych oraz wszystkich uczestniczących w rynku finansowym – instytucji finansowych oraz instytucji nadzorczych. Książka dotyczy ważnej i aktualnej zarówno w Polsce, jak i na świecie problematyki ochrony konsumenta usług finansowych. Konsumenta, który wyposażony w oręż rozmaitych rozwiązań prawnych mających go chronić, w rzeczywistości jest słabszą stroną relacji istniejących na rynku finansowym. Publikacja stanowi kompleksowe ujęcie problematyki ochrony konsumenta przed nadużyciami na rynku finansowym.

prof. dr hab. Tomasz Nieborak

 

 • Publikacja będzie wielce przydatna dla szerzenia wiedzy finansowej i podnoszenia świadomości ludzi w tym zakresie. Powinna być upowszechniana wśród studentów, a nawet młodzieży szkół średnich. Na niewątpliwą wartość merytoryczną książki istotny wpływ ma fakt, ze do napisania pracy zaproszono spore grono praktyków.

prof. dr hab. Stanisław Owsiak