Kisilowski Marek, dr hab. inż.

docent
Zakład Zarządzania Publicznego
 • Pokój: 131

Informacje dydaktyczne

Konsultacje:

Informacja w USOSWeb

Działalność dydaktyczna:

 • Zarządzanie publiczne.
 • Logistyka społeczna.
 • Publiczne zarządzanie kryzysowe
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu.
 • Partycypacje pracownicze.
 • Prawne aspekty działalności gospodarczej.
 • Struktury systemu bezpieczeństwa i ochrony państwa.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania - podstawy formalno-prawne.
 • Zasady funkcjonowania instytucji państwa w sferze bezpieczeństwa.
 • Protokół dyplomatyczny.

Tematyka prac przejściowych:

 • analiza organizacji procesu zarządzania publicznego w wybranej instytucji publicznej
 • analiza obiegu dokumentacji w wybranej instytucji publicznej
 • analiza dobór instrumentów zarządzania w wybranej instytucji publicznej
 • model systemu ciągłego doskonalenia w wybranej instytucji publicznej

Tematyka prac dyplomowych (przykładowe, kierunkowe):

 1. Nowoczesne metody zarządzania publicznego na przykładach
 2. Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania procesów zarządzania miasta, gminy
 3. Wykorzystanie instrumentów zarządzania publicznego w wybranych organizacjach
 4. Wykorzystanie instrumentów zarządzania w wybranych instytucjach publicznych
 5. Opracowanie strategii zarządzania wiedzą w wybranej instytucji publicznej
 6. Wybrane instytucji publiczna jako organizacja ucząca się
 7. Doskonalenie jakości funkcjonowania instytucji publicznej na przykładzie
 8. Zarządzanie kryzysowe w gminie
 9. Zarządzanie w samorządzie
 10. E-learning jako narządzie do zwiększanie kompetencji w administracji publicznej
 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce – zasady, możliwości, przykład dobrych praktyk
 12. Dobre i złe praktyki w zarządzaniu obiektami zabytkowymi
 13. System zarządzania społeczną odpowiedzialnością wybranej instytucji publicznej
 14. Znaczenie systemu okresowych ocen pracowników w zarządzaniu kadrami na przykładach
 15. Społeczna odpowiedzialność jednostki samorządu lokalnemu na przykładzie wybranej gminy
 16. Budowa i rozwój marki miejsca na przykładach
 17.  Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w gminie na przykładach
 18. Zarządzanie szpitalem, bądź placówką opiekuńczą
 19. Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie
 20. Zarządzanie miastem na prawach powiatu na przykładzie
 21. Zarządzanie usługami publicznymi w samorządzie lokalnym
 22. Zarządzanie relacjami zewnętrznymi na przykładzie współpracy miast partnerskich na przykładach
 23. Narzędzia wspierania innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie wybranych projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 24. Organizacja i zadania centrów zarządzania kryzysowego na przykładach.

Działalność naukowo-badawcza:

 • zarządzanie publiczne
 • logistyka społeczna
 • nauka administracji
 • zarządzanie kryzysowe z uwzględnieniem technicznego instrumentarium
 • zarządzanie wiedzą w administracji publicznej
 • problematyka protokołu dyplomatycznego oraz konwersji zasad ceremonialnych i etykietalnych na grunt społeczności lokalnej i biznesu.

Informacja o pracowniku w Bazie Wiedzy PW