Dokumenty i opłaty - II stopień studiów

Procedura rekrutacji

na wszystkie kierunki składa się z następujących kroków:

1. Zarejestrowania kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://www.zapisy.pw.edu.pl/ (opłata 85 zł.)

2. Dostarczenia dokumentów na Wydział:

 • Biuro Obsługi Kandydatów na Studia - Narbutta 85 pok. 5

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Zasady przyjęć na studia:                            

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz,
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

 Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR).

Kandydatów na studia  II-go stopnia prosimy o przygotowanie:

 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów -  oryginał dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) - odpis dyplomu nie będzie przyjmowany (tylko kserokopia)
 • oryginału zaświadczenia o obronie (jeżeli Kandydat nie ma wydanego dyplomu ukończenia studiów),
 • kserokopii suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów - odpis suplementu nie będzie przyjmowany (tylko kserokopia)
 • CV,
 • formularz deklaracji znajomości języka angielskiego -angielski (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11,66 kB)
 • formularza deklaracji różnic programowych - Inżynieria Zarządzania (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 25,32 kB)
 • dokumentu tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualnych fotografii (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem - dostarczone fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR – dotyczy to tych kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia: https://bps.pw.edu.pl/Studia-I-i-II-stopnia-oraz-jednolite-studia-magisterskie/Stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec-na-studia

Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów na studia II stopnia: 

Szczegółowe zasady obowiązujące przy przyjmowaniu na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania oraz wykaz wymaganych dokumentów dostępne znajdują się tutaj:

II stopień zasady WZ

Dodatkowe przedmioty do uzupełnienia są wyznaczane na podstawie porównania suplementu dyplomu studiów pierwszego stopnia przedstawionego przez kandydata i deklaracji zrealizowanych przedmiotów z podstawą programową danego kierunku studiów.

Odbywanie zajęć uzupełniających efekty kształcenia się o dodatkowe przedmioty wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty wg stawek zgodnych z aktualną Decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej. Wysokość całkowitej opłaty uzależniona jest od liczby oraz rodzaju zajęć, które kandydat będzie musiał zrealizować.

Decyzja nr 113 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie w roku akademickim 2022/2023 dla obywateli polskich i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej:

Decyzja (pw.edu.pl)

 

Przykładowe opłaty podane są w tabeli poniżej:

Przedmiot Wymiar ECTS Opłata (zł)
Analiza matematyczna W15C30 3 420
Statystyka opisowa W15C15 2 255
Badania operacyjne W15C15 2 255
Prawo gospodarcze i handlowe W15C15 2 255
Mikroekonomia W20C20 3 310
Podstawy organizacji i zarządzania W20 2 90
Podstawy marketingu W15P20 3 310
Finanse W15C30 3 420
Rachunkowość finansowa W15C15L15 4 420
Podstawy zarządzania jakością W20 2 90
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi C20 2 220
Podstawy zarządzania projektami W15P15 3 255
Matematyka finansowa W15C15 3 255

Fakt uznania przez WKR konieczności uzupełnienia programu o dodatkowe przedmioty będzie zaznaczony w zawiadomieniu o wpisaniu na listę studentów.

Wykaz wymaganych dodatkowych przedmiotów uzupełniających dziekan przekaże każdemu studentowi przed początkiem zajęć.

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Taka osoba musi mieć ze sobą (oprócz wymaganych dokumentów wymienionych powyżej) wypełniony przez zakwalifikowanego kandydata formularz pełnomocnictwa. Osoba upoważniona musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo 2023/2024 (pdf, 153,48 kB)

Limity przyjęć i opłaty za studia

Kierunek Stacjonarne (limity) Niestacjonarne (limity) Opłaty / sem.
I stopień II stopień I stopień II stopień I stopień II stopień
Zarządzanie 90 60 90 60 3500 zł 3500 zł
Inżynieria Zarządzania 90 60 90 60 3100 zł 3100 zł
             

Pełnomocnictwo 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 153,48 kB)

II stopień zasady

Pobierz plik (pdf, 509,48 kB)