Biuro Obsługi Kandydatów

Biuro Obsługi Kandydatów (BOK)

tel.: 22 234 86 94

e-mail: kandydat.wz@pw.edu.pl

ul. Narbutta 85, Gmach Nowy Technologiczny, pok. 5

Od 9 stycznia do 2 lutego 2024 r. na Wydziale Zarządzania prowadzona jest rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2023/2024. 

Procedura rekrutacji

  1. Zarejestrowanie kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym –  irk.pw.edu.pl (opłata 85 zł.)
  2. Przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej kandydatów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie załączonych w systemie IRK dokumentów (dyplom ukończenia studiów I-go stopnia, suplement do dyplomu lub kara przebiegu studiów, CV)
  3. Dostarczenie dokumentów na Wydział –termin dostarczenia dokumentów zostanie podany  po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne II stopnia.

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Studia II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania trwają 3 semestry. Kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia stacjonarne drugiego stopnia wymagają regularnej obecności na Uczelni.