Przedmiot „Projektowanie mpiBIM”

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM (inaczej „mpiBIM”) to prowadzony od pięciu lat projekt dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, angażujący studentów reprezentujących 5 różnych wydziałów: Architektury; Inżynierii Lądowej; Instalacji Budowlanych; Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Elektrycznego oraz Zarządzania. Ma on charakter międzywydziałowego przedmiotu do wyboru, do którego odbywa się konkursowa rekrutacja (także z powodu dużego zainteresowania studentów). Jego celem jest przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego z wykorzystaniem cyfrowego modelu BIM. Charakter zajęć zapewnia rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym. Zespoły studenckie składają się z ok. 8-10 osób (średnio po 2 osoby z każdej branży). Przedstawiciele (studenci i koordynatorzy) Wydziału Zarządzania koncentrują się na takich kwestiach jak zarządzanie projektem, koordynowanie pracami zespołu, analizy finansowe. Prace są nadzorowane przez dydaktyków (z uprawnieniami zawodowymi w poszczególnych zawodach) reprezentujących wymienione wydziały. Wszystkie projekty są tematyczne związane z realizacją przyszłych obiektów Politechniki Warszawskiej: w latach poprzednich przedmiotem projektu były m.in. centrum sportowo-konferencyjne w miejscu obecnego stadionu PW „Syrenka”, wielofunkcyjna kładka między kampusem centralnym PW a Polem Mokotowskim (nad Trasą Łazienkowską), nowy budynek Wydziału Inżynierii Lądowej, wielokondygnacyjny budynek administracyjny w miejscu obecnej stołówki centralnej, budynek laboratoryjny obok Instytutu Techniki Cieplnej.

Rys. 1 Wizualizacja Centrum Konferencyjnego (źródło: opracowanie własne zespołu B2, edycja 2021/2022)

Projekty powstają w trakcie realizacji dwóch etapów: koncepcyjnego i technicznego, które są wykonywane w trakcie jednego semestru akademickiego, co oznacza poważne wyzwanie bardzo krótkiego czasu na projektowanie i wymaga dużego zaangażowania. Rezultaty pracy są na bieżąco poddawane ocenie praktyków zewnętrznych (m.in. z pracowni Buro Happold Polska) i zawsze znajdują uznanie (w latach przedepidemicznych na koniec organizowano galę prezentacyjną z udziałem SARP i wielu firm projektowych oraz budowlanych). W projekcie mpiBIM zastosowano elementy poprawiające elastyczność procesu projektowania: tworzony jest harmonogram, który pokazuje rozkład prac w cotygodniowych iteracjach, a spotkania projektowe są na bieżąco dokumentowane. Jako wynik projektu, finalnie powstaje centralny, cyfrowy model budynku w formacie IFC, który na bieżąco zostaje poddawany weryfikacji, aby wykryć istotne kolizje (np. pomiędzy konstrukcją a instalacją sanitarną).

Rys. 2 Model – etap koncepcji (źródło: opracowanie własne zespołu B1, edycja 2021/2022)

Rys. 3 Model – etap techniczny (źródło: opracowanie własne zespołu B1, edycja 2021/2022)

W odróżnieniu od “tradycyjnego” projektowania, w którym każda branża działa oddzielnie i sekwencyjnie, więc jedynie korzysta z rozwiązań już wypracowanych przez poprzedników, od początku projektowania studenci pięciu branż (i wydziałów) aktywnie uczestniczą w powstawaniu projektu. W roku akademickim 2021/2022 projekt był finansowany z grantu rektorskiego JM Rektora PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości –uczelnia badawcza”.

Podkreślić należy, że tego typu kształcenie, na zasadzie wielobranżowego równoczesnego projektowania, jest pomysłem zaadaptowanym ze wzorców wypracowanych w czołowych uczelniach świata, np. Uniwersytetu Stanforda.

Dr Małgorzata Waszkiewicz

Koordynator przedmiotu mpiBIM na Wydziale Zarządzania