CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Stylizowane logo WZ

Głównym celem konferencji jest systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Jest próbą zaprezentowania metod i zasad implementacji zarządzania procesowego wobec zmieniających się warunków otoczenia i transformacji technologicznej, w tym wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska procesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego w przedsiębiorstwach, uczelniach wyższych, jak też jednostkach administracji publicznej. Rozległość i złożoność problematyki zarządzania procesowego wyznacza proponowana tematyka konferencji:

 • teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju zarządzania procesowego,
 • strategiczne i operacyjne uwarunkowania wdrożenia zarządzania procesowego,
 • ład procesowy (process governance),
 • współczesne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania procesowego,
 • zarządzanie procesowe a zarządzanie projektowe,
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi i logistycznymi,
 • zintegrowane zarządzanie procesowe. Triada procesy-projekty-wiedza,
 • elektroniczne zarządzanie dokumentacją – ujęcie procesowe,
 • technologie zarządzania procesowego, BPMS, AI, AR, Big Data, IoT,
 • cyfryzacja, robotyzacja i automatyzacja procesów,
 • kompetencje procesowe i kultura organizacyjna,
 • zarządzanie procesowe a zarządzanie kapitałem intelektualnym,
 • zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, uczelnie wyższe, transport i logistyka, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna, służba zdrowia).