Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

Obowiązek ubezpieczenia studenta do 26 roku życia spoczywa na rodzicach. Student do ukończenia 26 lat powinien być ubezpieczony przez jednego z rodziców w zakładzie pracy. Studenci, którzy ukończyli 26 lat, nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię z automatu. Żeby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), studenci proszeni są o kontakt z Dziekanatem ds. Studenckich pok. 5 oraz dopełnienie niezbędnych formalności.

Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią – składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca.
W wyjątkowych sytuacjach student, który nie ukończył 26 roku życia może być ubezpieczony przez uczelnię, za zgodą Dziekana. 

 Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich

1.   Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:

  • nie powzostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
  • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

2.   W celu jednoznacznego stwierdzenia czy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni student/doktorant wypełnia oświadczenie (Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2) dostępne przy zarządzeniu nr 7/2021: Zarządzenie nr 7/2021 Rektora PW z dnia 28/01/2021 / 2021 / Zarządzenia Rektora / Dokumenty Rektora PW / Wewnętrzne akty prawne / BIP PW - Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej

3.   Osoby, które złożą oświadczenie wskazujące na konieczność zgłoszenia ubezpieczenia przez Uczelnię wypełniają właściwe druki ZUS. Są to:

  • dla studentów i doktorantów: ZUS ZZA (proszę wypełnić punkt III, IV, VIII i IX jeżeli to konieczne oraz podpisać się jako osoba zgłaszana),
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania zgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCZA,
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania niezgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCNA

4.   Kopie druków ZUS i oświadczenia Wydziały przesyłają niezwłocznie do Kwestury PW. Kwestura, zgodnie z otrzymanymi z jednostek drukami zgłoszeń, przekaże do ZUS miesięczne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z całej Uczelni.

5.   Zmiany danych zawartych w drukach zgłoszeniowych studenci/doktoranci zgłaszają na formularzach ZUS ZIUA, natomiast zmiany pociągające za sobą wyrejestrowanie z ubezpieczenia jak: przerwanie studiów, ukończenie - na drukach ZUS ZWUA.

Dziekanat ds. Studenckich Wydziału Zarządzania ubezpiecza tylko studentów Wydziału Zarządzania.