Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie jest obowiązkowe (z wyłączeniem osób odbywających Praktyki). Z ubezpieczenia mogą skorzystać pracownicy PW, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiów doktoranckich i podyplomowych.

Uwaga: Ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe przed przystąpieniem do Praktyk. Studenci są objęci ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2023 r. muszą opłacić składkę w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia studiów.

  • firma ubezpieczająca:       PZU S.A.
  • okres ubezpieczenia:        01.10.2023 - 30.09.2024 r.
  • suma ubezpieczenia:        65 000 zł
  • składka roczna:                 60 zł

Szczegółowe warunki ubezpieczenia:

Uwaga:

  • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
  • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne PW:

  •  o numerze:                       71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
  •  tytuł przelewu:                  NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko
  •  właścicielem konta jest:   Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

 Formy zgłoszenia szkody:

1) Poprzez stronę internetową Wykonawcy: www.pzu.pl

2) Z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia szkody (Załącznik nr 1 do Umowy) na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@pzu.pl

3) Telefonicznie pod numer telefoniczny infolinii Wykonawcy: 801 102 102 lub +48 22 566 55 55

4) Korespondencyjnie na adres Wykonawcy: Oddział PZU Warszawa Daszyńskiego 4, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

W razie wypadku ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody zgodnie z ustalonymi ww. formami lub bezpośrednio w placówce Wykonawcy:

1) Przedstawicielstwo w Warszawie: Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

Wypełnione druki zgłoszenia szkody potwierdzone w Dziale Płac (pracownicy i doktoranci) lub w Dziale Finansowym, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 325 (studenci) oraz dokumentację przebiegu leczenia, należy przekazać w formie e-mail na adres podany w pkt 11 ppkt 2) lub korespondencyjnie pod adres wskazany w pkt 11 ppkt 4). Wypłata świadczenia następuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia zawierającego komplet dokumentów z przebiegu procesu leczenia niezbędnych do wypłaty odszkodowania.