Modelowanie cyfrowe a nowoczesne technologie komputerowe

Miło nam poinformować, że dnia 18 października 2023 roku odbyła się obrona grantu rektorskiego pn. „Modelowanie cyfrowe procesów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych” wykonanego przez studentów Koła Naukowego SKN Manager, pod kierownictwem opiekunów – dr inż. Justyny Smagowicz i dra inż. Cezarego Szweda. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim członkom grantu (Joanna Kawalec, Katarzyna Pszczółkowska, inż. Gabriela Pytlakowska, Aleksander Konikowski, Maciej Makulec i Antoni Mordka) oraz osobom współpracującym (Maria Nowosielska, Jakub Bender, Jan Marczuk). Wyniki projektu spotkały się z pozytywnym odbiorem Komisji a obecnie liczymy, że również Państwa!

Celem przedsięwzięcia było opracowanie zintegrowanego środowiska do modelowania, badania i usprawniania procesów produkcyjnych. Genezą podjętego tematu było stwierdzenie braku metod nauczania opartych o nowoczesne technologie informatyczne w kontekście wizualizacji wybranych elementów różnorodnych procesów produkcyjnych. Zidentyfikowano również duże trudności w dostępie do wiedzy z obsługi specjalistycznych programów komputerowych oraz możliwości ich integracji, również z uwagi na wysoki koszt tych działań. Niestety w wielu polskich przedsiębiorstwach nie stosuje się nowoczesnych metod wizualizacji efektów uzyskiwanych w ramach doskonalenia procesów produkcyjnych do podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników. Działanie to nie jest również realizowane przez uczelnie wyższe, szczególnie kształcące w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Realizacja wspomnianego grantu umożliwiła wykorzystanie uzyskanych efektów w praktyce poprzez podniesienie kompetencji studentów biorących udział w grancie, wymianę doświadczeń pomiędzy studentami a pracownikami PW w celu doskonalenia procesu dydaktycznego. Efekty uzyskane w ramach zrealizowanego projektu pozwoliły na wizualizację wybranego procesu produkcyjnego w firmie Danfoss, co wiąże się również z uzyskaniem danych szczegółowych odnośnie do procesu, czy zobrazowania jego przebiegu. Zbudowany interaktywny model procesu produkcyjnego służy do popularyzacji wiedzy z zakresu zarządzania produkcją, nie tylko studentom Politechniki Warszawskiej, ale także uczestnikom wydarzeń naukowych związanych z Uczelnią czy współpracy ze środowiskami gospodarczymi.

Realizacja grantu była podporządkowana osiągnięciu celów w trzech obszarach: naukowym, teoretycznym oraz praktyczno-dydaktycznym. Głównym celem naukowym byłabudowa procesu produkcyjnego w świecie cyfrowym z wykorzystaniem wybranych nowoczesnych technologii komputerowych, takich jak: modelowanie symulacyjne, technologia AR, druk 3D i  kody QR, oraz badanie możliwości interaktywnego usprawniania tego modelu. W ramach prowadzonych prac opracowano metodykę wykorzystania wybranych technologii w procesie zarządzania produkcją. W ramach celów teoretycznych skupiono uwagę na analizie współczesnych koncepcji zarządzania (takich jak: Lean Manufacturing czy Teoria Ograniczeń) oraz narzędzi służących do modelowania przebiegu procesu produkcyjnych. Zidentyfikowano również kluczowe charakterystyki procesu konieczne do prawidłowego opisu realizacji poszczególnych działań, jak również stanowiących podstawę do przeprowadzanie usprawnień procesu. Realizacja grantu przyczyniła się również do realizacji celów praktyczno-dydaktycznych. Większość uczestników grantu została przeszkolona z programów komputerowych służących do wizualizacji i optymalizacji procesu produkcyjnego. Na podstawie zdobytej wiedzy zbudowali oni model cyfrowy badanego procesu produkcyjnego zaworu w dwóch środowiskach: Tecnomatix i FlexSim. Zbudowane modele symulacyjne umożliwiły przeprowadzenie szczegółowych analiz w zakresie możliwości dokonania usprawnień procesu bez konieczności ingerencji w przebieg procesu (np. zatrzymania linii produkcyjnej), co stanowi dużą korzyść dla przedsiębiorstwa, a jednocześnie z możliwością uzyskania kluczowych mierników produkcyjnych.

Wspomniany model symulacyjny stanowi pewnego rodzaju bazę, podstawę do badania i doskonalenia procesu. W ramach grantu zostały wykorzystane nowoczesne technologie – takie jak: modelowanie 3D, druk 3D czy rozszerzona rzeczywistość – które stanowiły technologie wspomagające do wspomnianego modelowania symulacyjnego.

Sposób i możliwości integracji tych technologii został przedstawiony na specjalnie zbudowanej platformie internetowej, zawierającej kluczowe informacje o badanym procesie produkcyjnym (dane liczbowe, grafiki, animacje itd.) w celu zwiększenia przystępności przekazywanej wiedzy oraz efektywności edukacyjnej, opierając się o doświadczenia i pomysły uczestników grantu.

Link do platformy: https://skn.manager.pw.edu.pl/modelowanie-cyfrowe-procesow-produkcyjnych/

W celu zwiększenia możliwości upowszechniania wiedzy w zakresie innowacyjnego podejścia do badania i usprawniania procesów produkcyjnych zostały również opracowane specjalne plansze, makiety promocyjne, przedstawiające przebieg badanego procesu z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości i kodów QR. Wypróbuj działanie modelu cyfrowego na własnym urządzeniu mobilnym – wystarczy zeskanować poniższy kod QR

Wypracowane rezultaty grantu zostały również zaprezentowane na I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej pn. „Nowy świat – nowe zarządzanie?”, która odbyła się dnia 19 maja 2023 roku. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Koła Naukowego Manager oraz jego opiekunowie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami grantu na dedykowanej platformie.

https://skn.manager.pw.edu.pl/modelowanie-cyfrowe-procesow-produkcyjnych/

Mamy nadzieję, że spotkają się z pozytywnym odbiorem