Praktyki Erasmus+

Odbycie praktyk za granicą to świetna droga do zwiększenia swojej atrakcyjności na rynku pracy. Sprawdź, jak możesz na nie wyjechać.

Szybka nawigacja:
Omówienie praktyk Erasmus+
Formalności przed wyjazdem
Formalności po powrocie

Omówienie praktyk Erasmus+

Jednym z działań programu Erasmus+ przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego jest możliwość wyjazdów studentów na praktyki. Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące. Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub do innej organizacji czy instytucji mającej siedzibę w kraju uczestniczącym w programie, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Centralną jednostką koordynującą program wyjazdów na praktyki Erasmus+ na Politechnice Warszawskiej jest Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych (UAPE), działająca w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Absolwent aby wyjechać na praktykę musi być zrekrutowany na wyjazd jeszcze na ostatnio roku nauki (przed obroną pracy) a praktyka musi się rozpocząć i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).

Kwalifikacja kandydatów na wyjazdy na praktyki odbywa się na Wydziale, a przeprowadzana jest ona przez wydziałowego Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich programów międzynarodowych. Aby wziąć udział w kwalifikacji wydziałowej na praktyki, należy zgłosić się do Biura ds. studiów i programów międzynarodowych Wydziału Zarządzania do ostatniego dnia roboczego przed 30 marca i zapisać się na listę osób chętnych do wyjazdu. Aby kandydatura była rozpatrzona, student musi mieć wpis na bieżący semestr studiów, mieć średnią co najmniej 4.0 z całego toku studiów, oraz mieć zaliczony w całości pierwszy rok studiów (dot. studentów studiów I i II stopnia). Do Biura należy dostarczyć:

  • CV (najlepiej w formie EuropPass)
  • Zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen
  • Zaświadczenie o znajomości języka
  • List motywacyjny

Rekrutacja kandydatów na praktyki kończy się zwykle 30 kwietnia roku poprzedniego (tzn. 30 kwietnia 2020 r. zakończyła się rekrutacja na rok akademicki 2020/2021), a termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa zwykle 31 lipca. W październiku należy dostarczyć zaświadczenie o znajomości języka obcego oraz zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta. Jeżeli kandydat zamierza wyjechać jako absolwent, to zamiast zaświadczenia z dziekanatu, należy dostarczyć po obronie pracy dyplomowej zaświadczenie o ukończeniu studiów, wystawione przez Dział Ewidencji Studentów.

Informujemy, że zakwalifikowanie się do programu na wydziale, nie jest jednoznaczne z wyjazdem na praktykę.

Maksymalna liczba osób zakwalifikowanych na wyjazd na praktykę zależy od wysokości dofinansowania przyznanego na dany rok akademicki przez Narodową Agencję.

O kolejności przyznania dofinansowania decyduje kolejność złożenia wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę oraz przez  Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich programów międzynarodowych dokumentu „Learning Agreement for Traineeships” w wersji oryginalnej. Skany nie są przyjmowane.

Dokumenty wyjazdowe, tj. wniosek wyjazdowy, wniosek o przekazanie grantu oraz polisę ubezpieczeniową i bilety (do wglądu), należy złożyć nie później niż na miesiąc przed planowanym wyjazdem.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz aplikacyjny, CV w jęz. angielskim, list motywacyjny w jęz. angielskim) na wyjazd na praktykę w roku akademickim 2020/2021 przyjmowane będą po zakończeniu rekrutacji - od 2 maja do 30 czerwca 2021 r.

↑ Powrót do góry

Formalności przed wyjazdem

Kompletna i aktualizowana lista formalności do spełnienia przed wyjazdem, znajduje się na stronie UAPE, dostępnej pod tym odnośnikiem.

↑ Powrót do góry

Formalności po powrocie

Kompletna i aktualizowana lista formalności do spełnienia po powrocie, znajduje się na stronie UAPE, dostępnej pod tym odnośnikiem.

↑ Powrót do góry