Wyjazdy Erasmus+

Możliwość spędzenia semestru na uczelni zagranicznej to wyśmienita okazja do poszerzenia horyzontów. Zapoznaj się z zasadami programu.

UWAGA! 

W związku z rokrocznymi zmianami w sposobie rekrutacji na wymianę Erasmus (m.in. wprowadzenie elektronicznej rekrutacji), poniższa instrukcja może zawierać nieaktualne informacje. Uprzejmie proszę w pierwszej kolejności o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami ze strony Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Szybka nawigacja:
Krótkie omówienie zasad programu
Rekrutacja wydziałowa
Formalności przed wyjazdem
Formalności w trakcie wyjazdu
Formalności po powrocie
Lista uczelni partnerskich
Wrażenia naszych Studentów z pobytu

Krótkie omówienie zasad programu

Program Erasmus+ (Akcja 1. dla szkolnictwa wyższego) jest programem umożliwiającym studentom z krajów UE spędzenie do dwóch semestrów na uczelniach w pozostałych krajach UE (oraz krajach EOG, Turcji i Macedonii). Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Aby mieć możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ należy być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich.

Na studia wyjechać można do szkoły wyższej, która współpracuje z Wydziałem Zarządzania PW w programie Erasmus+ (jednostki muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną). Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące.

Rekrutacja kandydatów odbywa się na wydziałach w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, tzn. w r. akad. 2020/2021 odbyła się rekrutacja na wyjazdy w r. akad. 2021/2022. Wysokość stypendium na wyjazdy na studia jest zależna od kraju docelowego. W roku 2020/21 miesięczna stawka stypendium wynosi - w zależności od kraju - 450, 500 lub 520 euro.

Centralną jednostką koordynującą program na Politechnice Warszawskiej jest Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych (UAPE), działająca w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

↑ Powrót do góry

Rekrutacja wydziałowa

Rekrutacja na wyjazd odbywa się raz w roku - w marcu - i jest przeprowadzana przez Wydział. Na wyjazd mogą rekrutować się studenci I i II stopnia wszystkich kierunków oferowanych przez Wydział Zarządzania PW. Program umożliwia wyjazd także osobom, które nie posiadają obywatelstwa Unii Europejskiej. Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 • Studenci studiów I stopnia:
  • zaliczony cały pierwszy rok studiów na miesiąc przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną;
  • studenci chcący wyjechać na semestr w którym mają seminarium dyplomowe i moduł pracy dyplomowej muszą spełnić dodatkowe warunki (wymienione w dalszej części dokumentu).
 • Studenci studiów II stopnia:
  • zaliczony pierwszy semestr studiów na miesiąc przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną;
  • studenci chcący wyjechać na semestr w którym mają seminarium dyplomowe i moduł pracy dyplomowej muszą spełnić dodatkowe warunki (wymienione w dalszej części dokumentu);
  • w rekrutacji mogą brać udział studenci ostatniego semestru studiów I stopnia, lecz będą mogli wyjechać na wymianę dopiero od drugiego semestru studiów II stopnia.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy:

 1. Dokładnie przeczytać cały niniejszy dokument.
 2. Zapoznać się z listą uczelni partnerskich dostępną w systemie USOSweb, wybrać do pięciu instytucji i sprawdzić, czy ich oferta dydaktyczna na kolejny rok akademicki odpowiada równoległemu programowi realizowanemu przez studenta.
 3. Przejść rekrutację poprzez system USOSweb. Dla ułatwienia prosimy zapoznać się z Filmem Instruktażowym dotyczącym rekrutacji w systemie USOSweb

Terminy rekrutacji na wyjazd w r. ak. 2021/2022

Spotkania informacyjne 16 marca 2022 r. 16:15 MS Teams
Termin składania dokumentów Trwa do 31.03.2022 przez USOSweb
Wyniki rekrutacji 11 kwietnia 2022 r.

Rezultaty rekrutacji są wysyłane bezpośrednio do zainteresowanych na studenckie adresy mailowe. Gdy student zostanie zakwalifikowany do wyjazdu i otrzyma akceptację uczelni partnerskiej, zaczynają go obowiązywać terminy podane przez UAPE i przez uczelnię zagraniczną.

↑ Powrót do góry

Formalności przed wyjazdem

Kandydat zakwalifikowany do wyjazdu zostaje oficjalnie nominowany przez Wydział Zarządzania do spędzenia wymiany na uczelni partnerskiej. Gdy student otrzyma list akceptacyjny z uczelni zagranicznej, może rozpocząć kompletowanie dokumentów. Instrukcja dotycząca dalszego postępowania jest zazwyczaj wysyłana przez uczelnię goszczącą wraz z listem akceptacyjnym. Jeżeli takiej instrukcji student nie otrzymał, należy niezwłocznie skontaktować się z uczelnią zagraniczną w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Ważne jest, by postępując zgodnie z wytycznymi uczelni zagranicznej, nie zapominać jednocześnie o uzupełnianiu dokumentacji na PW. Wszystkie składane dokumenty muszą posiadać komplet podpisów wszystkich stron wymienionych w danym druku, czyli np. Learning Agreement musi być podpisane przez studenta, przez koordynatora wydziałowego i przez koordynatora na uczelni przyjmującej, itp.

Lista dokumentów, które trzeba złożyć w UAPE przed wyjazdem:

 1. Student Application Form (podpisany przez uczelnię zagraniczną);
 2. Learning Agreement (podpisany przez studenta, Koordynatora wydziałowego i uczelnię zagraniczną);
 3. list akceptacyjny uczelni przyjmującej (oryginał lub wydruk);
 4. Karta Zaliczeń na spersonalizowanym, wydziałowym formularzu (podpisana przez studenta, Koordynatora wydziałowego i Prodziekana ds. studiów);
 5. wniosek o skierowanie studenta za granicę, tzw. Wniosek S (podpisany przez studenta, Koordynatora wydziałowego i Prodziekana ds. studenckich);
 6. wniosek o przekazanie grantu (podpisany przez Koordynatora wydziałowego);
 7. kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia);
 8. upoważnienie osób trzecich do składania dokumentów w imieniu studenta.

Aktualne formularze wraz z instrukcjami dostępne są do pobrania ze strony UAPE. Uwaga! Formularz Karty Zaliczeń proszę pobierać z naszej strony, a nie ze strony CWM!

Uwaga! W przypadku Karty Zaliczeń, studentów Wydziału Zarządzania obowiązuje unikalny, spersonalizowany formularz, kompatybilny z drukiem dostępnym na stronie UAPE. Unikalna Karta Zaliczeń jest dostosowana do specyfiki naszego Wydziału i znacznie przyśpiesza analizę dokumentu, i jest akceptowana przez UAPE.

Wniosek S po podpisaniu przez wszystkich zainteresowanych (tj. studenta, Koordynatora i Prodziekana) musi zostać zarejestrowany przez księgową w systemie elektronicznym, by nadano mu nr delegacji. Należy w tym celu udać się do pok. NT45.

Wydziałową Kartę Zaliczeń można pobrać klikając w poniższy odnośnik (plik .docx; zawiera interaktywne elementy formularza):

Wypełniając Kartę Zaliczeń i Learning Agreement należy wskazać przedmioty realizowane za granicą oraz przedmioty, które byłyby realizowane w tym samym czasie na WZ. Wybierając przedmioty z oferty uczelni zagranicznej należy zwrócić uwagę na ich kompatybilność z ofertą dydaktyczną Wydziału Zarządzania PW. W poniższej tabeli znajdują się odnośniki do programów poszczególnych stopni studiów oferowanych na naszym Wydziale:

Siatka semestralna w roku akademickim 2021/2022 Studia I stopnia Studia II stopnia
Zarządzanie (kliknij, by zobaczyć siatkę) (kliknij, by zobaczyć siatkę)
Inżynieria Zarządzania (kliknij, by zobaczyć siatkę) (kliknij, by zobaczyć siatkę)
Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej (kliknij, by zobaczyć siatkę) (kliknij, by zobaczyć siatkę)

Jeżeli student w bieżącym semestrze wybiera specjalność, powinien wstrzymać się z uzupełnieniem Karty Zaliczeń do czasu ogłoszenia wyników wyborów specjalności i otrzymania przydziału. Jednakże w przypadku Learning Agreement student nie powinien zwlekać z uzupełnieniem dokumentu - wtedy w tabeli z przedmiotami WZ należy wpisać "przedmiot specjalności 1", "przedmiot specjalności 2", itd.

Student musi zdobyć za granicą co najmniej 20 punktów ECTS, by pobyt na wymianie został mu zaliczony i nie był zmuszony do zwrotu otrzymanego grantu. Najlepiej, jeśli suma zagranicznych ECTS jest równa lub większa od sumy ECTS, które zdobyto by na WZ. 

Uwaga! W przypadku studentów wyjeżdżających na semestr dyplomowy, należy nie wliczać ECTS za moduł pracy dyplomowej - praca dyplomowa jest realizowana z promotorem zdalnie.

Gdy wszystkie osiem dokumentów zostało już złożone w UAPE, a ich kserokopie w Biurze ds. studiów i programów międzynarodowych WZ, student podpisuje umowę z Centrum Współpracy Międzynarodowej i jest gotowy do wyjazdu.

↑ Powrót do góry

Formalności w trakcie wyjazdu

Gdy student przybędzie na uczelnię zagraniczną, powinien niezwłocznie udać się do właściwej jednostki celem uzyskania podpisu i stempla na Certificate of Arrival and Departure (CAD). Dokument można pobrać klikając w poniższy odnośnik:

Po uzyskaniu podpisu i stempla na pierwszej części dokumentu CAD, należy go przefaksować na Wydział Zarządzania lub wysłać skan pod adres emailowy UAPE (umieszczając adres Biura wydziałowego w kopii).

Zanim student opuści uczelnię zagraniczną po ukończonej wymianie, należy udać się do tamtejszego biura międzynarodowego w celu uzyskania podpisu i stempla na pozostałej części CAD.

Zmiana przedmiotów realizowanych za granicą

Może zdażyć się tak, że po przyjeździe za granicę okazuje się, że jeden lub więcej przedmiotów wybranych przez studenta nie zostaje uruchomionych. Zachodzi wtedy konieczność naniesienia zmian w Learning Agreement. Służy do tego część dokumentu nazwana "During the Mobility". Należy tam wskazać przedmioty usuwane z programu oraz te, które je zastąpią. Oczywiście istnieje też możliwość dodawania przedmiotów do programu bez konieczności usuwania innych. Po uzupełnieniu sekcji "During the Mobility" należy przedstawić ją do podpisu przez uczelnię zagraniczną, a następnie przesłać skan lub faks do Biura wydziałowego, celem uzyskania akceptacji Koordynatora i Prodziekana ds. studiów.

↑ Powrót do góry

Formalności po powrocie

Po powrocie student ma 10 dni roboczych na rozliczenie się z wymiany. Do Biura wydziałowego należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Learning Agreement z uzupełnioną sekcją "After the Mobility";
 2. Transcript of Records;
 3. Certificate of Arrival and Departure, obydwie części podstemplowane i podpisane;
 4. Wniosek o przekazanie grantu (kolejny egzemplarz, wypełniony na nowo);
 5. Dane osobowe studenta i informacja o studiach za granicą (formularz do pobrania na stronie UAPE);
 6. Wrażenia z pobytu (zwięzłe, "nieubarwione" sprawozdanie z pobytu);
 7. Indeks (jeżeli student takowy posiada)
 8. Karta ocen studenta uczestniczącego w wymianie Erasmus.

Prosimy nie zszywać kartek - ułatwia to nam skanowanie dokumentów.

Kartę ocen można pobrać klikając w poniższy odnośnik:

Konwersja ocen zagranicznych na polskie

Wypełniając indeks i Kartę ocen należy zastosować się do poniższej tabeli konwersji ocen:

Poland PL EU ECTS

Austria AT

Germany DE

Spain ES France FR Greece GR Hungary HU Italy IT

Lithuania LT

LV LV

Netherlands NL Portugal PT SE
5 A 1,0-1,5 10-9,0 20-18 10-9,0 5 30-29 10-9 10 20-18 100,00-92,00 (VG)
4,5 B 1,6-2,3 8,9-7,5 17-16 8,9-8,0 4+ 28-27 8 9 17-16 91,99-84,00
4 C 2,4-2,9 7,4-6,5 15-14 7,9-7,0 4 26-24 7 8 15-14 83,99-76,00 (G)
3,5 D 3,0-3,5 6,4-5,5 13-12 6,9-6,0 3 23-21 6 7 13-12 75,99-68,00
3 E 3,6-4,0 5,4-5,0 11-10 5,9-5,0 2 20-18 5 6 11-10 67,99-60,00
2 F ≥4,1 ≤4,9 <10 ≤4,0 1 ≤17 ≤4 ≤5 ≤9 ≤59,99 (U)

Na podstawie ww. dokumentów zostanie wystawione Zaświadczenie o uznaniu okresu studiów za granicą, które podpisuje Koordynator wydziałowy i Prodziekan ds. studiów. Gdy Zaświadczenie jest gotowe, student odbiera je wraz z pozostałymi dokumentami z Biura i zanosi do UAPE, tym samym kończąc procedurę rozliczania się z wyjazdu na wymianę Erasmus+.

Wciąż za mało nowych doświadczeń? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+. :-)

↑ Powrót do góry

Lista uczelni partnerskich

Kliknij w ten odnośnik, by zapoznać się z zawsze aktualną listą uczelni, z którymi Wydział Zarządzania ma podpisane umowy bilateralne Erasmus+.

↑ Powrót do góry

Wrażenia naszych Studentów z pobytu

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z wrażeniami z wymian Erasmus+, w których uczestniczyli studenci Wydziału Zarządzania. Taki krótki opis to świetna forma na poznanie interesującej Cię uczelni oraz skarbnica porad dotyczących wyjazdu i studiowania na uczelni zagranicznej. Choć niektóre z tych relacji nie są optymistyczne, nie warto z góry nastrajać się negatywnie - proszę pamiętać, że są to opinie czysto subiektywne!

Aktualne opinie są dostępne na stronie Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych

Uczelnia Rok akademicki Student(ka) Ocena uczelni Ocena wymiany Pobierz PDF
EUNCET Barcelona 2015/2016 Gosia Czwarno
Dobrze
Fantastycznie
(klik!)
Anna Czapla Dobrze Fantastycznie (klik!)
2016/2017 Ewa Gruszka Dobrze Fantastycznie (klik!)
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 2017/2018 Anna Plopa
Fantastycznie
Dobrze
(klik!)
Elmira Akhmedova
Fantastycznie
Fantastycznie
(klik!)
ESIEE Paris 2015/2016 Klaudia Wypustek Fatalnie Dobrze (klik!)
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 2015/2016 Krzysztof Łukasik Dobrze Fantastycznie (klik!)
Linköpings universitet 2017/2018 Agnieszka Ciszak & Magdalena Czerwińska
Fantastycznie
Fantastycznie
(klik!)
OTH Regensburg 2015/2016 Łukasz Ziemkiewicz Fantastycznie Fantastycznie (klik!)
2016/2017 Mateusz Maj Fantastycznie Fantastycznie (klik!)
Télécom Ecole de Management 2017/2018 Joanna Kozak Fatalnie Słabo (klik!)
Agata Sulęta
Fatalnie
Słabo
(klik!)
Universidad de Huelva 2015/2016 Agnieszka Florczyk Umiarkowanie Dobrze (klik!)
Universidad de León 2017/2018 Klaudia Szymańska
Fantastycznie
Fantastycznie
(klik!)
Universidad Politécnica de Madrid 2015/2016 Natalia Rymsza Fantastycznie Fantastycznie (klik!)
Università degli Studi dell'Aquila 2016/2017 Kinga Świderek Fantastycznie Fantastycznie (klik!)
Università degli Studi di Roma "LUMSA" 2016/2017 Joanna Kozak Fantastycznie Fantastycznie (klik!)
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 2015/2016 Ola Waleriańczyk Dobrze Fantastycznie (klik!)
Università degli Studi di Roma "Tre" 2014/2015 Sylwia Drabik Umiarkowanie Fantastycznie (klik!)
2016/2017 Zuzia Kwinta Fantastycznie Fantastycznie (klik!)
Università degli Studi di Trento 2015/2016 Monika Imiela Fantastycznie Fantastycznie (klik!)
Mateusz Polkowski Dobrze Fantastycznie (klik!)

↑ Powrót do góry