Program ATHENS

Program ATHENS to tygodniowy, intensywny kurs odbywający się na jednej z kilkunastu najlepszych politechnik w Europie. Zapoznaj się z zasadami programu.

Krótko o ATHENS

Logo programu ATHENS

Logo programu ATHENS

Utworzony w 1996 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 14 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 12-18 listopada 2016 r. Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

Stare logo programu ATHENS

Stare logo programu

  • Rejestracja studentów na stronie www.athensprogramme.com rozpoczyna się na ok. 4 miesiące przed kolejną sesją. Szczegółowe terminarze dostępne są na stronie programu.
  • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) i wybrać od trzech do sześciu tematów.
  • Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny należy dostarczyć do Biura ds. studiów i programów międzynarodowych WZ. Prodziekan ds. studenckich akceptuje dokument, który wraz ze Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW.Uwaga! Proszę pilnować terminów!
    • Każdy wyjazd w ramach programu ATHENS należy zgłaszać do wydziałowego Biura do celów statystycznych.
  • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

Kontakt w UAPE

Koordynator Programu ATHENS

Dominika Frąk–Dudzińska
dfrak@cwm.pw.edu.pl