Wymiany bilateralne

Semestr za granicą można spędzić nie tylko na uczelni europejskiej, ale także w instytucji spoza Starego Kontynentu. Zapoznaj się z możliwościami wymiany.

Czym jest wymiana bilateralna?

Wymiana bilateralna to wymiana międzynarodowa oparta na dwustronnych umowach o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską lub jej Wydziałami a zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego.

Umowy bilateralne o wymianie studentów umożliwiają wyjazd na jeden lub dwa semestry w celu odbycia części studiów za granicą na podstawie ustalonego programu zajęć. Uczestnik wymiany odnosi także inne korzyści, takie, jak:

 • możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w międzynarodowym środowisku,
 • zapoznanie się z systemem kształcenia innego państwa,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie nowych umiejętności oraz konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyczną na gruncie zagranicznym,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • poznanie nowych kultur oraz narodowości,
 • nawiązanie nowych przyjaźni i przeżycie niezapomnianej przygody.

Zasady wymian bilateralnych

Każda z umów bilateralnych o wymianie studentów zawiera szczegółowe zapisy, które określają ilu studentów i na jakim stopniu studiów może wziąć udział w wymianie, jakie są warunki finansowe i jak długo może trwać pobyt. Na ogół studenci są zwolnieni z czesnego w uczelni przyjmującej, natomiast koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu międzynarodowego i lokalnego oraz ubezpieczenia pokrywają najczęściej we własnym zakresie. Niektóre z uczelni partnerskich oferują studentom bezpłatne zakwaterowanie.

O wymianę w ramach umów bilateralnych mogą ubiegać się studenci, który spełniają następujące kryteria:

 • Są zarejestrowani jako studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
 • Są oficjalnie nominowani przez Politechnikę Warszawską. W tym celu wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody władz Wydziału na aplikowanie.
 • Spełniają kryteria wyznaczone przez uczelnię przyjmującą.
 • Posługują się w wymaganym (zaawansowanym) stopniu językiem angielskim lub językiem wykładowym uczelni przyjmującej.
 • Spełniają inne wymogi wyznaczone zapisami umowy pomiędzy PW a uczelnią partnerską.
 • Otrzymają akceptację Prodziekana ds. studiów WZ w kwestii realizowanych za granicą przedmiotów.

Uwaga! Każdy wyjazd w ramach wymiany bilateralnej należy zgłosić do Biura ds. studiów i programów międzynarodowych WZ do celów statystycznych.

Oferta wymian bilateralnych

Zawsze aktualna lista uczelni partnerskich dostępna jest na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Kontakt w CWM

Dominika Frąk–Dudzińska
Dominika.Frak@pw.edu.pl